Aktualności SEiRP

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków SEiRP Koła Miejskiego w Szczecinie

21 lutego 2018 roku odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła Miejskiego w Szczecinie.

Obrady prowadził Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Szczecinie Ireneusz Koczan, który serdecznie powitał zebranych i przedstawił następujący porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.wybór Przewodniczącego zebrania i powołanie protokolantów.

3.Wybór Prezydium zebrania.

4.Zatwierdzenie porządku walnego zebrania.

5.Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.

6.Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

7.Sprawozdanie Zarządu Koła Miejskiego w Szczecinie z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) za okres kadencji.

8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Miejskiego w Szczecinie oraz ocena działalności Zarządu Koła Miejskiego w Szczecinie przez Komisję Rewizyjną. Złożenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Koła Miejskiego w Szczecinie.

9.Przedstawienie planów pracy i budżetu na 2018 rok.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

11. Dyskusja.

12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła (merytorycznego i finansowego) za okres kadencji.

13. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

14. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Miejskiego w Szczecinie.

15. Zatwierdzenie planu pracy i planu finansowego na 2018 rok.

16. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

17. Sprawozdanie Komisji Wyborczej – Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki.

18. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Wybory – sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o wynikach wyborów.

19. Ukonstytuowanie się wybranego Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.

20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – przyjęcie pozostałych uchwał w sprawie:

a)wyników wyborów do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

b)skreślenie z listy członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła Miejskiego w Szczecinie,

c)wysokości składek i terminu jej wnoszenia,

d)innych dotyczących działalności Koła.

21. Sprawy różne i wolne wnioski.

22. Zakończenie obrad.

     Przewodniczącym Zebrania został Zygmunt Ban, protokołowała Bożena Wysocka. Zgodnie ze statutem podjęto 9 uchwał m.in.:

  • Udzielono absolutorium dla Zarządu Koła Miejskiego w Szczecinie za minioną kadencję,
  • Zatwierdzono plan pracy i sprawozdanie finansowe,
  • Wybrano Zarząd Koła i powołano nową Komisję Rewizyjną na następne 4 lata oraz delegatów na wojewódzki zjazd
  • Ustalono wysokość rocznej składki, wynosi ona 50 zł i winno się ją uiszczać do 30.06. każdego roku. Zwolnieni są członkowie, którzy ukończyli 90 lat. Natomiast dla tych, którzy ukończyli 80 lat – składka wynosi – 30 zł. Dla tych, których objęła ustawa dezubekizacyjna, składka wynosi – 20 zł,
  • Skreślono 17 członków SEiRP Koła Miejskiego w Szczecinie za niepłacenie składek.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4