Zamówienia poniżej 30000 euro

Sukcesywne dostawy samochodowych części zamiennych

Zaproszenie do złożenia oferty

zał 1 - formularz asortymentowo-cenowy

zał 2 - formularz ofertowy

zał 3 - wzór zamówienia

zał 4 - wzór protokołu zgłoszenia reklamacji

zał 5 - projekt umowy

zał 6 - klauzula RODO