Aktualności

Zostań policjantem

Data publikacji 31.12.2019

UWAGA ! DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI

 

 

!!! WAŻNY KOMUNIKAT !!!

 

ZMIANA TERMINU I MIEJSCA PRZEPROWADZANIA TRENINGÓW

 

Kandydaci do służby w Policji chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do pokonania toru przeszkód, mają taką możliwość w :

poniedziałki o godz. 16:00

 oraz

środy o godz. 12:00

w hali sportowej KMP w Szczecinie ul. Kaszubska 35 (wejście od ul. Potulickiej).

 

Chęć udziału w zajęciach proszę potwierdzić w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Szczecinie z kilkudniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem 47 78 11 235 lub pocztą e-mail dobor@sc.policja.gov.pl (liczba miejsc ograniczona).

 

Na hali sportowej wymagane jest obuwie zmienne z niebrudzącą podeszwa, nie zostawiającą śladów na parkiecie.

 

 

Pliki do pobrania:

Plakat

Informator dla kandydatów

 

- wzór podania - pobierz

- kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji - pobierz

- formularz Ankiety Bezpieczeństwa Osobowegopobierz w formacie word    pdf

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

 

 

WYMOGI FORMALNE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

 

 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2021 poz. 1882 z późn. zm.) służbę w Policji może pełnić osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 • posiada nieposzlakowaną opinię,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzysta z pełni praw publicznych,

 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,

 • daje rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,

 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

 

UPOSAŻENIE POLICJANTÓW

 

 • kursant (podczas kursku podstawowego) – ok. 3300 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) ok - 4100 zł netto + dodatek za wysługę lat.

   

  osoby, które nie ukończyły 26 roku życia:

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – 3500 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) - 4500 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Plus dodatek dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w kwocie 500 zł netto (naliczany od dnia przyjęcia do służby)

 

Ponadto zostając policjantem zyskujesz:

 • atrakcyjną i ciekawą pracę,

 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,

 • precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję),

 • stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny),

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • zróżnicowany system szkoleń,

 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.

 

Wszyscy Policjanci podlegają reklamowaniu z urzędu. Oznacza to, że funkcjonariusze Policji nie zostają powołani do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wykonują zadania ustawowo nałożone na Policję.

 

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

 

7 MARCA 2022
14 CZERWCA 2022
2 SIERPNIA 2022
19 WRZEŚNIA 2022
31 PAŹDZIERNIKA 2022
29 GRUDNIA 2022
 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

1. Złożenie wymaganych dokumentów

Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

- podanie o przyjęcie do służby,

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, (punktacja z tytułu wykształcenia) pdf

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

- kserokopię książeczki wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i  uprawnienia (wykaz uprawnień podlegających ocenie w systemie punktowym) pdf

 

Dokumenty przyjmowane są przez cały rok w dni robocze.

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji mogą złożyć wymagane dokumenty w:

- Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, pokój nr 2;

- komendzie powiatowej lub miejskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Dokumenty należy składać osobiście.

 

2. Test wiedzy

Test wiedzy sprawdza poziom wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania Policji. Przeprowadzany jest w Szkole Policji lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Test ma charakter rankingowy. Przykładowa baza pytań oraz wykaz aktów prawnych umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

Podkreślić należy, że w przypadku gdy kandydat w trakcie przeprowadzania testu wiedzy korzysta z pomocy innych osób, posługuje się urządzeniami do przekazu, odbioru lub zapisu informacji, zakłóca w inny sposób przebieg testu, kandydat otrzymuje negatywny wynik tego etapu.

3. Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Test ma na celu sprawdzenie szybkości, zwinności, siły i motoryki kandydata. Test przeprowadzany jest w Szkole Policji lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny wynoszący 1 min 41 s. Film instruktażowy przedstawiający test sprawności jest dostępny na stronie www.praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,Test-sprawnosci-fizycznej.html. Kandydat, który uzyska negatywny wynik z testu sprawności fizycznej, może ponownie ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu.

 

4. Test psychologiczny

Test psychologiczny bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Do testu przystępuje kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Test przeprowadzany jest przez psychologa. Test przeprowadza się metodami badawczymi takimi jak test, kwestionariusz, wywiad, obserwacja. Pozytywny wynik testu zachowuje ważność przez 24 miesiące. Kandydat, który uzyska negatywny wynik z testu psychologicznego, może ponownie ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji po upływie 10 miesięcy od dnia egzaminu.

 

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata do służby w Policji i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywację do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

 

6. Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

 

7. Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Postępowanie sprawdzające rozpoczyna się w chwili złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostępu do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Kandydaci są informowani o terminie i miejscu złożenia wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA UZYSKAĆ:

 

 • osobiście w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, pokój nr 2,

  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

 • w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

 • pod numerem telefonu:

  47 78 12 000

  47 78 11 261

  47 78 11 235

  47 78 11 253

  47 78 11 256

 

 

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI

 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. 2022 poz. 109 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2021 poz. 1882 z późn. zm.)

 

 

 

Powrót na górę strony