Zostań policjantem - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Zostań policjantem

UWAGA ! DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI

Informujemy, że istnieje możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, również drogą pocztową na adres:

 

ul. Małopolska 47,

70-515 Szczecin

z dopiskiem „Dobór do służby w Policji”.

 

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość przesłania podania o przyjęcie do służby w Policji oraz wypełnionego kwestionariusza osobowego na adres dobor@sc.policja.gov.pl (skan dokumentów lub wyraźne zdjęcie) z zastrzeżeniem, że oryginały kandydat dostarczy osobiście w późniejszym terminie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Pliki do pobrania:

Plakat

Informator dla kandydatów

Interaktywny formularz dla kandydatów

- wzór podania - pobierz

- kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji - pobierz

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

- oświadczenie o posiadaniu tatuażu - pobierz

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Od dnia 06 lipca 2020 r. wznowiona zostaje możliwość korzystania z hali sportowej.

Kandydaci do służby w Policji chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do pokonania toru przeszkód, mają taką możliwość w każdy poniedziałek i piątek w godz. 10:15-13:00 w hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu (SDS) ul. Wąska 16.

Na hali sportowej wymagane jest obuwie zmienne z jasną podeszwą, nie zostawiającą śladów na parkiecie.

Chęć udziału w zajęciach proszę potwierdzić w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Szczecinie do czwartku każdego tygodnia.

Telefon kontaktowy: 47 78 12 000, 47 78 11253

Adres e-mail: dobor@sc.policja.gov.pl

 

Osoby, które wcześniej nie potwierdzą chęci udziału z zajęciach lub zgłoszą się na halę po godzinie 10:15 nie zostaną dopuszczone do zajęć.

 

WYMOGI FORMALNE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2020 poz. 360 z późn. zm.) służbę w policji może pełnić osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 • posiada nieposzlakowaną opinię,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzysta z pełni praw publicznych,

 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,

 • daje rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,

 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

 

UPOSAŻENIE POLICJANTÓW OD 01 STYCZNIA 2020 R.

 

 • kursant (podczas kursku podstawowego) – 2740 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) 3620 zł netto + dodatek za wysługę lat.

   

  osoby, które nie ukończyły 26 roku życia:

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – 2960 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) - 3940 zł netto + dodatek za wysługę lat.

 

Ponadto zostając policjantem zyskujesz:

 • atrakcyjną i ciekawą pracę,

 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,

 • precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję),

 • stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny),

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • zróżnicowany system szkoleń,

 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.

 

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

21 kwietnia 2020 r.  - zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka termin zostaje odroczony do odwołania

13 lipca 2020 r.

16 września 2020 r.

5 listopada 2020 r.

30 grudnia 2020 r.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

1. Złożenie wymaganych dokumentów

Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

- podanie o przyjęcie do służby,

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

 

Dokumenty przyjmowane są przez cały rok w dni robocze.

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji mogą złożyć wymagane dokumenty w:

- Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, pokój nr 2;

- komendzie powiatowej lub miejskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Dokumenty należy składać osobiście.

 

Formularz kwestionariusza osobowego dla kandydata do służby w Policji - Pobierz

 

2. Test wiedzy

Test wiedzy sprawdza poziom wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test ma charakter rankingowy. Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

 

3. Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Test ma na celu sprawdzenie szybkości, zwinności, siły i motoryki kandydata. Test przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny wynoszący 1 min 41 s. Film instruktażowy przedstawiający test sprawności jest dostępny na stronie www.praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,Test-sprawnosci-fizycznej.html

 

4. Test psychologiczny

Test psychologiczny bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Do testu przystępuje kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Test przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania wyników badania i rozmowy. Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzenia.

 

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata do służby w Policji i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywację do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

 

6. Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

 

7. Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Postępowanie sprawdzające rozpoczyna się w chwili złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostępu do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Kandydaci są informowani o terminie i miejscu złożenia wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Formularz Ankiety Bezpieczeństwa OsobowegoPobierz

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA UZYSKAĆ:

 

 • osobiście w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, pokój nr 2,

  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30

 • w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

 • pod numerem telefonu:

  47 78 12 000

  47 78 11 261

  47 78 11 235

  47 78 11 253

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres:

  dobor@sc.policja.gov.pl

 

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI

 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. 2012 poz. 432 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2020 poz. 360 z późn. zm.)