Wirtualne zwiedzanie budynku KWP w Szczecinie - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Wirtualne zwiedzanie budynku KWP w Szczecinie

Bez wychodzenia z domu zapraszamy Państwa do zwiedzania zabytkowych pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, który mieści się w Szczecinie przy ul Małopolskiej 47.

Spacer po zabytkowym budynku KWP Szczecin: /ftp/kwp_sz/vkomenda/index.html

 

Historia budynku KWP w Szczecinie:

Do 1902 roku szczecińskie Prezydium Policji mieściło się przy ul. Tkackiej. Ponieważ dawny budynek okazał się zbyt ciasny, rozpoczęto starania o znalezienie nowej siedziby. Na miejsce budowy wybrano parcelę graniczącą od wschodu z Domem Koncertowym przy ul. Małopolskiej. Projekt neogotyckiego budynku wykonał radca budowlany Rösener. W czerwcu 1902 roku przystąpiono do prac budowlanych. Pracami kierował budowniczy rządowy Ast. Całość robót ukończono w październiku 1905 roku. Budynek ten różnił się od tego typu obiektów w Gdańsku, Stralsundzie, Wismarze i Lubece.

Powstała wówczas trzyskrzydłowa budowla, z reprezentacyjnym wejściem od strony ul. Małopolskiej, z neogotyckim portalem, zdobionym reliefami roślinnymi wykutymi oraz figurą rycerza z tarczą nad wejściem. Ok. 1905 roku utworzono w budynku Prezydium Policji w Szczecinie wydział kryminalny, pracujący samodzielnie, podlegający bezpośrednio Prezydentowi Policji.

Podczas I wojny światowej wielu policjantów wcielono w szeregi sił zbrojnych i wielu z nich poległo. W związku z tym po wojnie w 1919 roku przeprowadzono reorganizację policji, szalejąca inflacja pogorszyła sytuację szczecińskiej policji, doprowadzając do cięć finansowych oraz licznych zwolnień. Od 1925 roku nastąpiło systematyczne uzupełnianie kadr policji.

W latach 30-tych w Szczecinie, gwałtownie wzrosła przestępczość, spowodowana kryzysem gospodarczym w Niemczech oraz rosnącym bezrobociem. Rozbudowano wówczas pion kryminalny policji. Od 1933 roku, policję podporządkowano Rządowi Rzeszy a dokładnie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Przez cały okres nazistowski, w budynku mieściła się również siedziba tajnej policji Gestapo. W 1939 roku po utworzeniu tzw. Wielkiego Szczecina miasto podzielono na 16 rewirów policyjnych. Siedem z nich znajdowało się w granicach miasta przed 1939 rokiem, a pozostałe mieściły się w Stołczynie, Pilchowie-Osowie, Kurowie, Mierzynie, Przecławiu, Wołczkowie, Głębokiem, Płoni-Wielgowie, Przęsocienie, Zdrojach, oraz w Policach na statku o nazwie Lotte. W 1944 roku połączono te rewiry w cztery. Szefem policji w dalszym ciągu był prezydent policji z siedzibą w Szczecinie. Prezydium policji podzielone było na 4 wydziały oraz dysponowało 7 szkołami policyjnymi. W prezydium budynku mieściły się służby: kryminalne, tajna policja państwowa Gestapo oraz służby bezpieczeństwa - Siecherheitsdienst. Na czele każdego wydziału stał naczelnik tzw. Leiter. W trakcie II wojny światowej placówce kryminalnej w Szczecinie - zw. kripo, podlegały placówki terenowe w Koszalinie, Pile i Schwerinie. Pod prezydium podlegało również tzw. schupo, czyli Kommando der Schutzpolizei. W 1940 roku wszystkie wydziały szczecińskiego prezydium liczyły łącznie ok. 4 tys osób. Ostatnimi prezydentami policji w Szczecinie byli: SA Obergruppenführer W. Jahn (1 II 1939 - 12 II 1942), następnie dr Brüchl (13 II 1942 - 12 IV 1943) oraz Grundey (13 IV 1943 - IV 1945).

Budynek prezydium policji przy ul. Małopolskiej 47 nie został zniszczony podczas II wojny światowej. Od 1946 roku był on siedzibą Komendy Wojewódzkiej Milicji oraz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. Od 1956 roku urząd przekształcono w Służbę Bezpieczeństwa, wchodzącą w skład komendy wojewódzkiej. Służba ta działała do 1983 roku, po czym zmieniła nazwę na Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych. W 1964 roku nadbudowano skrzydło od strony ul. Starzyńskiego, przykrywając je płaskim dachem. 17 grudnia 1970 roku podczas strajków Solidarności, stoczniowcy podeszli pod budynek komendy, podpalono wówczas dach od strony ulicy Małopolskiej. Podczas zajść zginęło kilku stoczniowców. W latach 1972-1973 zbudowano -3 kondygnacyjne skrzydło po stronie zachodniej dziedzińca komendy, umieszczając na jego parterze rząd garaży. Wewnątrz dziedzińca zbudowano parterowy budynek mieszczący awaryjny generator, na wypadek awarii zasilania.

W czerwcu 1990 roku po zmianach ustrojowych w Polsce, zlikwidowano Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych i Milicję Obywatelską. Milicję przekształcono w Policję Państwową.

Aktualnie w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47 mieszczą się w następujące wydziały: Kryminalny, Dochodzeniowo-Śledczy, Prewencji, Techniki Operacyjnej, Informacji Niejawnej, Łączności i informatyki, Finansów, Komunikacji Społecznej, Wywiadu Kryminalnego, Kontroli, Kadr i Szkolenia oraz Wydziały do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Cyberprzestępczością.

żródło informacji: kom. dr Marek Łuczak - KWP w Szczecinie

 

Zabytkowy obiekt KWP przy ul. Małopolskiej w Szczecinie został poddany renowacji w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013:

Oś Priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”
Działanie 6.2 „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitarnym”
Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym”.