Aktualności

Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej

Data publikacji 30.12.2020

Projekt pod nazwą „Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej”, realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim, finansowany jest przez Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020 na kwotę prawie sześciu i pół miliona złotych. Całkowita wartość projektu wynosi 10299120 złotych. Realizację projektu zaplanowano na okres od początku października 2019 r. do końca marca 2022 roku.

Główną przesłanką i potrzebą realizacji projektu było zdiagnozowanie problemów regionalnego systemu przeciwdziałania zagrożeniom w województwie zachodniopomorskim i lubuskim.
Brak warunków sprzętowych do kreowania nowych i wzmocnienia dotychczasowych powiązań funkcjonalnych i wypracowania wspólnego doświadczenia przez służby obecne i wspierające Krajowy System Zarządzania Kryzysowego przekłada się wprost na niewystarczającą gotowość poszczególnych służb do podejmowania interwencji w sytuacji pojawienia się zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym. Wdrożenie przedsięwzięcia będzie kolejnym etapem wyrównania standardów wyposażenia Policji na terenie kraju.

Realizacja przedmiotowego projektu w dużym stopniu przyczyni się nie tylko do sprawniejszego i efektywniejszego działania Policji, w przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska i ludzi, ale również do usprawnienia działających systemów do analizowania i prognozowania zagrożeń, w tym Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (do którego należy Policja) oraz tworzenia systemów informacji o poważnych awariach, które umożliwią skrócenie czasu reakcji w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie efektywności realizacji zadań w przypadku groźby zaistnienia lub zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym w województwie zachodniopomorskim i lubuskim, a tym samym poprawa poziomu przygotowania Wojewódzkiego Systemu Reagowania Kryzysowego do realizacji działań policyjnych. Wynikającym z celu strategicznego, celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału technicznego i kadrowego jednostek Policji, aby zapobiegać i zwalczać zagrożenia oraz ograniczyć ich skutki.

Cele szczegółowe projektu to przede wszystkim: poprawa zdolności do zapobiegania zagrożeniom wywołanym czynnikiem ludzkim poprzez zapewnienie wysokiej jakości parku pojazdów specjalistycznych, wzmocnienie przygotowania jednostek Policji w sprzęt umożliwiający udział funkcjonariuszy Policji w działaniach oraz koordynację działań służb w miejscu zdarzenia, poprzez zakup wysokiej klasy sprzętu o zastosowaniach uniwersalnych (m.in. robota pirotechnicznego, mobilnego centrum monitoringu, ruchomego stanowiska dowodzenia, pojazdów typu SUV, urządzeń do obserwacji z powietrza BSP, systemów łączności telefonicznej i radiowej /GPS/, systemów integrujących), zapewnienie zasobów informatycznych umożliwiających wykorzystanie doświadczeń - monitoring akcji, tworzenie bazy danych o poważnych awariach i analizę akcji ratowniczych oraz dowodzenia działaniami Policyjnymi oraz stworzenie warunków do gromadzenia informacji zwrotnej od kluczowych interesariuszy działań w obszarze zapobiegania zagrożeniom.

W celu realizacji postawionych celów w ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań: dwie konferencje z udziałem przedstawicieli wszystkich służb zaangażowanych w realizację zadań (m.in.: Morskiego Oddziału Straży Granicznej, ABW, Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i w Gorzowie Wlkp., KGP, MSWiA, Straży Granicznej, KWPSP, PAA, oraz Policji z Polski i Niemiec); zakup zintegrowanego sprzętu (11 pojazdów specjalistycznych wraz z wyposażeniem oraz jednej przyczepy specjalnej - mobilne centrum wsparcia technicznego, mobilne centrum monitoringu, mobilny system monitoringu wizyjnego, mobilne centrum dowodzenia, zintegrowane centrum zarządzania informacją, mobilne centrum analizy substancji chemicznych i promieniotwórczych, ruchome stanowisko dowodzenia); wspólne transgraniczne ćwiczenie praktyczne z mieszaną obsadą (m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Straży Granicznej oraz Policji Niemieckiej) z wykorzystaniem zakupionego sprzętu; kampania informacyjno-promocyjna.

Zakładanym rezultatem projektu jest uzyskanie zdolności partnerów projektu do reagowania w sytuacjach groźby lub zaistnienia zamachu terrorystycznego, a także w przypadku sabotażu i zagrożeń CBRN (chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych). Skuteczna neutralizacja zagrożeń, przywrócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zatrzymanie sprawców, udoskonalenie posiadanych procedur postępowania, ochrona infrastruktury krytycznej oraz efektywna współpraca transgraniczna będzie realnym wyznacznikiem osiągnięcia założonych celów. Dodatkowym i bezprecedensowym atutem projektu jest jego wymiar innowacyjny, który stanowi wyposażenie Policji w przenośny wielosensorowy system do wykrywania, identyfikacji i neutralizacji dronów.

Głównym zadaniem wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych Policji oprócz bezpośredniego wsparcia działań ratowniczych będzie dodatkowo neutralizacja realnego i bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli (np. ujawnienie i zabezpieczenie urządzenia wybuchowego, konieczności obezwładnienia osoby niebezpiecznej w rejonie skażonym przez środki chemiczne). Natomiast zadania innych służb w tego rodzaju sytuacji kryzysowej będą mogły skupić się przede wszystkim na zabezpieczeniu rejonu działań sił policyjnych (np. Straż Miejska, Gminna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa), bezpośrednie działania ratunkowe (np. Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne) lub też czynności na miejscu zdarzenia po zneutralizowaniu bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i udzieleniu pomocy (przeprowadzeniu ewakuacji) poszkodowanym (np. Służby Sanitarne).

Z uwagi na szeroki zakres działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński wydał decyzję w sprawie powołania zespołu do wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu. Przewodniczącym zespołu do spraw wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu jest Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal, a kierownikiem projektu Pani Ewa Maślana - Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Szczecinie. W realizacji projektu biorą udział: Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Oddział Prewencji Policji w Szczecinie, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Szczecinie, Sztab Policji KWP w Szczecinie oraz wydziały logistyczne komendy wojewódzkiej Policji.

Powrót na górę strony