Aktualności

KWP w Szczecinie realizuje kolejny projekt

Data publikacji 28.04.2021

Inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie realizacji projektu pn. „ Zintegrowane stanowiska Zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” w pełni i w kompleksowy sposób odpowiada założeniom Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zdefiniowanym poprzez cel główny Programu.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności realizacji zadań w przypadku groźby zaistnienia lub zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym w województwie zachodniopomorskim i lubuskim.

W wyniku projektu partnerzy otrzymają narzędzia do reagowania w postaci pojazdów specjalistycznych, które stworzą zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku
w sytuacji kryzysowej. Projekt umożliwi prowadzenie i koordynowanie działań służb mających na celu zapobieganie i zwalczanie zagrożeń oraz zapewnienie odpowiedniej komunikacji między podmiotami na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego zapewnia odpowiednich warunków technicznych - zostanie zmodernizowane i doposażone Centrum Operacyjne KWP w Gorzowie Wlkp.

Wraz z wdrożeniem rozwiązań technicznych zostanie przeprowadzone szkolenie praktyczne z udziałem wszystkich służb zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe oraz z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, co przyczyni się do skrócenia czasu reakcji.

Opisywany w ramach projektu zintegrowany system stanowisk zarządzania i informowania o ryzyku sytuacji kryzysowej będzie wpływał na znaczne zwiększenie wydajności, skrócenie czasu pracy i lepszą koordynację pracy wszystkich służb zaangażowanych w wykrywanie i zwalczanie zagrożeń.

Spowoduje on szybsze wykrywanie i reagowanie na powstałe zagrożenia a tym samym zmniejszy skutki zagrożeń w postaci m.in. strat mienia, konieczności poniesienia nakładów odtworzeniowych na przywrócenie terenów do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia.

System bezpośrednio współpracował będzie z regionalnym systemem ostrzegania oraz Powiatowym i wojewódzkim Systemem Ratowniczo-Gaśniczy poprzez szybsze wykrywanie ewentualnych zdarzeń, określanie ich skali oraz prognoz rozprzestrzeniania.

Ponadto Policja która chce uzyskać przewagę w zakresie informowania o zdarzeniach , musi zadbać o sprawne i skuteczne zarządzanie swoją strukturą organizacyjną na wszystkich jej szczeblach. Niezbędne zatem okazuje się zintegrowanie zachodzących procesów z dostępnymi zasobami informacyjnymi. Nie mniej istotne jest zagwarantowanie spełniania wymogów wynikających z potrzeby przekazania niezbędnych informacji w zakresie powstałego zagrożenia - rzeczywistego stanu w sposób niewzbudzający dodatkowej paniki w sposób profesjonalny oraz spójny z wszystkimi służbami. Dla zapewnienia sprawnego zarządzania ważne jest powiązanie informacji, które są nieuporządkowane. Nowoczesne zintegrowane systemy zarządzania zasobami informacyjnymi przyczyniają się do zwiększenia wykorzystania informacji i wiedzy w Policji. Za pomocą zintegrowanego środowiska informacyjnego użytkownicy zyskują dostęp do wszystkich danych zgromadzonych za pomocą stron internetowych, poczty elektronicznej, obrazów itp. Wdrażając zintegrowany system informacyjny, otrzymujemy w zamian uproszczenie w zakresie administrowania informacją . Nie bez znaczenia pozostają narzędzia, dzięki którym istnieje możliwość zwiększenia wydajności procesów informowania , co z pewnością przyczyni się do poprawy komunikacji i terminowości realizowanych przedsięwzięć. Zbierane informację będą następnie przekazywane mediom w celu rzetelnego informowania społeczeństwa o zaistniałym zagrożeniu oraz wskazaniu właściwych zachowań ograniczających skutki zagrożeń wywołanych występującym zdarzeniem.

Dużą zaletą przedmiotowego projektu jest jego mobilność oraz stworzenie centrum monitoringui analiz oraz dowodzenia służbami w rejonach bezpośrednich zagrożeń wynikłych na skutek zdarzeń
o charakterze terrorystycznym.

Posiadanie przez Policję zintegrowanych stanowisk zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej i przeciwdziałania zagrożeniom pomoże nie tylko Policji, ale innym służbom (Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu itp.) biorącym udział w likwidacji skutków powstałych zagrożeń. Przedmiotowy projekt umożliwi stworzenie jednego centrum dowodzenia i kierowania wszystkimi rodzajami służb ratowniczych biorących udział w likwidacji powstałych zagrożeń. Utworzenie cytowanych zintegrowanych stanowisk zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej zapewni ciągłe nieprzerwane funkcjonowanie służb biorących udział w akcjach bez potrzeby ich częstego rotowania oraz zapewni szybki dopływ informacji o stanie sytuacji zapewniając szybką
i optymalną reakcję zaangażowanych służb. Ponadto zgromadzone w ramach tworzonego stanowiska środki łączności pozwolą wszystkim służbom zaangażowanym w akcję wykorzystać potencjał zgromadzonych środków do łączności wewnątrz służbowej jak i pomiędzy służbami. Zatem system pozwala znacząco zwiększyć wydajność i integrację pomiędzy służbami ratowniczymi.

Ewa Maślana
Koordynator
Zespołu Funduszy Pomocowych

KWP w Szczecinie

 

 

 

 

  • loga
Powrót na górę strony