Aktualności

„POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar"

Data publikacji 07.02.2022

W dniu 3 lutego 2022 r. w godzinach 10.00 - 12:00. odbyło się spotkanie hybrydowe Zespołu Projektowego KWP w Szczecinie z przedstawicielami Lidera projektu KWP w Gdańsku, oraz Partnerów projektu KWP w Olsztynie, SP w Pile w ramach realizacji projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar".

W trakcie spotkania zostały omówione formy współpracy z funkcjonariuszami Szkoły Policji w Pile w ramach realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych i promocyjnych. Został określony zakres i sposób kontaktowania się osób zainteresowanych publikacją w ramach projektu: artykułów, wydania specjalnego kwartalnika oraz podręcznika. Został wstępnie omówiony zakres, wygląd oraz merytoryka ulotek i filmów prewencyjno-dydaktycznych, które mają być wydane przez SP w Słupsku.

KWP w Gdańsku potwierdziła termin konferencji otwierającej 03-04.03.2022 r. (spotkanie hybrydowe). W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, KWP w Szczecinie przesunęła termin realizacji trzeciej edycji szkoleń „Zagrożenia małoletnich w cyberprzestrzeni" na koniec marca i kwietnia 2022 r. KWP w Olsztynie i SP w Pile potwierdziła termin szkoleń.

Po spotkaniu z Liderem oraz Partnerami Projektu, gdzie omówiono główne cele i ich realizację, powołany został zespół  do wdrożenia projektu w KWP w Szczecinie, składający się z przedstawicieli Wydziału Prewencji, Oddziału Prewencji Policji , Wydziału Komunikacji Społecznej, Pełnomocnika d/s Ochrony Praw Człowieka.

Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych Pani Ewa Maślana przedstawiła założenia, wskaźniki wdrażanego projektu. Głównym celem Mobilnego Centrum Wsparcia ofiar przestępstw, profilaktyki i zwiększenia kompetencji w zakresie zwalczania i wykrywania przestępstw, zapewnienia szkoleń w zakresie wsparcia psychologicznego ofiar oraz zwiększenia świadomości społecznej jako skutecznej formy wsparcia i pomocy. Faktyczne techniczne wsparcie tych procesów stanowić będzie także przyczynek do wzmocnienia współpracy organów ścigania i innych instytucji w przedmiotowym zakresie. Warunki jakie zapewniać będzie MCW, wpłynie na zwiększenie wsparcia i pomocy ofiarom przestępstw, przemocy ze względu na płeć  w szczególności handlu w tym w szczególności małoletnich dzieci.

Celem głównym zakupu Mobilnego Centrum Wsparcia ofiar, profilaktyki i zwiększenia kompetencji oraz świadomości społecznej, jest jest poprawa zdolności organów ścigania do aktywnego przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz prezentowania reaktywnego modelu udzielania pomocy. Ze względu na położenie i specyfikę województwa zachodniopomorskiego, identyfikowane przestępstwa w dużym procencie dotyczą nielegalnej migracji i przemocy ze względu na płeć oraz cyberprzestępczości. Funkcjonalność MCW pozwoli na zwiększenie wsparcia dla ofiar przestępstw szczególnie handlu w tym w szczególności małoletnich bez opieki w sytuacji działań interwencyjnych i doraźnych, poprzez stworzenie warunków do udzielenia pomocy w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto stanowić będzie element umożliwiający także działania profilaktyczne i promujące niesienie pomocy.

Kolejnym elementem wykorzystania takiego narzędzia jest wypracowanie nowego standardu zapobiegania, zwalczania i wykrywania przestępczości oraz niesienia pomocy ofiarom opartego na nowoczesnych technologiach, współpracy międzynarodowej z jednostkami biorącymi udział w realizacji projektu oraz zwiększeniu świadomości społecznej. MCW jako platforma zapewniająca mobilność oraz gwarantująca posiadanie niezbędnego zaplecza w miejscu prowadzenia działań oraz szkoleń, stanowić będzie faktyczny środek wsparcia i oddziaływania.
Ewa Maślana

Projekt nr PL/2020/PR/0112 współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków
Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  • 1
Powrót na górę strony