Aktualności

Zagrożenia i bezpieczeństwo małoletnich w cyberprzestrzeni"- zakończenie III etapowego szkolenia policjantów pionu prewencji w ramach programu POWER ON

Data publikacji 12.05.2022

Przypomnijmy, szkolenie to realizowane było w ramach projektu Zachodniopomorskiej Policji pn." Młodzi bezpieczni na "cyfrowym placu zabaw", będącego częścią projektu współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pn. "POWER ON- podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw". Szkolenie było trzy etapowe. Uczestniczyli w nim funkcjonariusze z pionu prewencji.

W pierwszym etapie szkoleni byli  policjanci zajmujący się profilaktyką ,gdyż to oni jako pierwsi mają kontakt  z najmłodszymi, którym przekazują wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w różnych sferach życia ,w tym też w cyberprzestrzeni.  
Drugi cykl przeznaczony był  tym razem dla dzielnicowych. Tematyka także dotyczyła istniejących zagrożeń i bezpieczeństwa małoletnich w cyberprzestrzeni. To oni mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami swojego rejonu, w tym z osobami małoletnimi. Często wspierają specjalistów ds. nieletnich i wspólnie uczestniczą w spotkaniach profilaktycznych, festynach, czy też innych przedsięwzięciach promujących bezpieczeństwo.
Informacje na temat istniejących w cyberprzestrzeni zagrożeń i poznanie sposobów radzenia sobie z takimi problemami -to istotne dla dzielnicowego treści, które będzie mógł wykorzystać podczas służby.


W ostatnim etapie szkolenia uczestniczyli Naczelnicy Prewencji z województwa zachodniopomorskiego oraz zaproszeni partnerzy programu z KWP Olsztyn, KWP Gdańsk. Zaproszenie przyjęli także mł. insp. Wanda Mende  - Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP  oraz podinsp. Ewa Mańka psycholog Szkoły Policji w Pile
Wszystkich uczestników przywitał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan, który podkreślił rolę jaką pełnią policjanci zajmujący się szeroko rozumianą profilaktyką. Istotny jest również nadzór  jaki przełożeni sprawują nad pracą policjantów, będących w bezpośrednim  kontakcie ze społeczeństwem.

Istotnym elementem całego przedsięwzięcia  będzie także Zakup Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw, który ma na celu ułatwienie kontaktu między policjantema ofiarą przestępstwa. Zdarza się często, że osoba doświadczająca przemocy domowej nie ma odwagi zgłosić się do jednostki policji lub odmawia składań zeznań w obecności sprawcy przemocy. W tego typu sytuacji Mobilne Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw zapewni osobie pokrzywdzonej komfort i godne warunki do rozmowy i zgłoszenia przestępstwa. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, iż policjant będzie dojeżdżać do miejsca zamieszkania wskazanej osoby.


Mobilne Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw będzie zaadaptowane w taki sposób, aby policjant mógł dokonać czynności przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie, czy przesłuchania świadka. Nie będzie ono oznakowane standardowymi oznaczeniami pojazdów policyjnych.
Centrum wyposażone będzie w stolik, krzesła, laptop, skaner z drukarką oraz odpowiednie informatory dla ofiar przestępstw. Dzięki temu, przy złożeniu zawiadomienia o przestępstwie, osoba pokrzywdzona otrzyma dodatkowo informację i wskazówki na temat instytucji, które udzielają ofiarom pomocy psychologicznej lub prawnej.


Dodatkowym zadaniem, jakie spełniać będzie  Mobilne Centrum to zapewnienie miejsca bezpiecznej i przyjaznej rozmowy policjanta z osobą małoletnią. Nierzadko ofiarami przestępstw przemocy padają dzieci, dla których rozmowa z umundurowanym funkcjonariuszem może generować stres wykluczający chęć opowiedzenia o osobistym problemie. Dlatego też tradycyjne warunki przeprowadzenia rozmowy policjant-osoba małoletnia mogą stanowić blokadę emocjonalną dla dziecka.
Z tego względu w Mobilnym Centrum poprzez wyposażenie w postaci atrybutów pokoju dziecięcego, typu:maskotki, kolorowanki i gry, stworzona zostanie atmosfera przyjazna dziecku, po to żeby zminimalizować traumę przeżywaną przez dziecko. Z pozoru błaha możliwość zaparzenia osobie przesłuchiwanej herbaty czy okrycia kocem ma za zadanie poprawić jej komfort i stanowi ważny sygnał, iż nie jest ona tylko przypadkiem statystycznym, ale człowiekiem, który zasługuje na traktowanie pełne szacunku i empatii.
Mobilne Centra Pomocy Ofiarom Przestępstw przydzielane będą na podstawie analizy trwających Procedur Niebieskich Kart w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, a także bieżącemu rozeznaniu wśród jednostek realizujących programy profilaktyczne skierowane do ofiar przemocy domowej.


Odbiorcami MCPOP będą głównie osoby doświadczające przemocy w rodzinie, a także MCPOP będą mogły być również wykorzystywane przez policjantów pełniących dyżury dochodzeniowo – śledcze w sytuacjach, gdy zaszła konieczność dojazdu do osoby pokrzywdzonej – jako ofiary wymagającej wsparcia.
Ponadto MCPOP będą mogły zostać wykorzystane w przypadku prowadzenia rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych dla nieletnich. MCPOP oprócz funkcji pomocowej będą posiadały funkcje profilaktyczną i  będą wykorzystywane do działań edukacyjno – promocyjnych, takich jak dni otwarte jednostek Policji, targi militarne, festyny, spotkania z dziećmi, młodzieżą, mieszkańcami i turystami itp. Przykładem działania edukacyjno-promocyjnego jest prezentacja stoiska profilaktyczno – edukacyjnego, gdzie Policjanci udzielają porad profilaktycznych, a także informują o instytucjach, w których osoby pokrzywdzone mogą otrzymać pomoc.
Mobile Centa Pomocy Ofiarom Przestępstw dzięki swojej szerokiej funkcjonalności będą stanowiły również dodatkowe miejsce do wyświetlania filmów instruktażowo-dydaktycznych, powstałych przy współpracy z partnerem – Szkołą Policji w Pile, będących równocześnie narzędziem edukacyjnym o charakterze profilaktycznym

kom. Anna Gembala/ Zespół Funduszy Pomocowych KWP

zdjęcia asp. Katarzyna Jędruch RD KWP Szczecin

Powrót na górę strony