Aktualności

Projekt zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej

Data publikacji 30.06.2022

Projekt nr PL/2020/PR/0084 dofinansowany ze Środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie w pełni i w kompleksowy sposób odpowiada założeniom Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zdefiniowanym poprzez Cel Krajowy CK1 - Zagrożenia – zapobieganie i zwalczanie oraz Cel Szczegółowy CS6 - ryzyko i sytuacje kryzysowe Programu.

Siły i środki Policji są przygotowane do działań w sytuacjach kryzysowych, w szczególności związanych z przywróceniem naruszonego porządku prawnego, alarmowaniem i ostrzeganiem ludności, prowadzeniem akcji do czasu przybycia służb ratowniczych oraz zabezpieczeniem porządku w rejonach prowadzonych działań. Policja wykonuje również czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze zmierzające do zmniejszenia występowania sytuacji kryzysowej, a po jej zaistnieniu do ustalenia sprawców. Jednostkami, które angażowane są do działań w sytuacji kryzysowej są oddziały i pododdziały prewencji oraz jednostki kontrterrorystyczne. Logistyczne zasoby policyjne (w tym środki transportowe i kwatermistrzowskie) mogą być wykorzystane do wsparcia zabezpieczenia podstawowych potrzeb zarządzania kryzysowego. Policja jest jednostką wspierającą KSRG, jednak dotychczas, wobec ograniczeń technicznych jej rola była ograniczona przede wszystkim do zabezpieczenia terenu z dala od strefy zagrożenia. Tymczasem z punktu widzenia Policji, kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożeń ma ograniczenie ich zasięgu i skutków - koszty włączenia Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w akcje ratownicze są znacznie niższe niż koszty późniejszych działań w przypadku eskalacji danego zagrożenia terrorystycznego.

Spośród ustawowych zadań realizowanych przez zachodniopomorskie struktury Policji, szczególne znaczenie dla systemu zarządzania kryzysowego mają:

 • komunikacja na poszczególnych szczeblach tego zarządzania,

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,

 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnianie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,

 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi organizacjami społecznymi,

 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Policja dysponuje unikatowym sprzętem (śmigłowiec, robot pirotechniczny, mobilne stanowisko monitoringu i zarządzania kryzysowego), który może znacząco ułatwiać prowadzenie i koordynację akcji ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Możliwość udziału sprzętu w akcjach związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowy, warunkowana jest jednak potencjałem zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszy będących operatorami powyższego sprzętu oraz koordynacji ich pracy, tym samym kluczowymi są potrzeby dotyczące:

 1. zapewnienia szybkiego dojazdu OPI, RPI OPP na miejsce akcji, niezależnie od warunków terenowych,

 2. zdolność do zarządzania działaniami różnych jednostek policyjnych z jednego stanowiska
  na miejscu akcji (koordynacja działań naziemnych, z powietrza oraz monitorowania),

 3. możliwość bezpiecznego i właściwego zabezpieczenia akcji (tj. dostępność środków ochrony osobistej dla całego oddziału SPKP i funkcjonariuszy zabezpieczających teren) - zarówno operatorów specjalistycznego sprzętu, jak też możliwość wsparcia technicznego podstawowych służb uczestniczących w akcji poprzez udostępnienie własnego sprzętu.

Rola policji w sytuacjach kryzysowych nie ogranicza się wyłącznie do zabezpieczenia terenu, policjanci są odpowiedzialni również za prowadzenie działań Informacyjnych na poszczególnych szczeblach zarządzania kryzysowego. We wszystkich działaniach najważniejsza jest ochrona życia ludzkiego - zarówno w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonariuszy jak i ratowania ofiar oraz komunikacji wszystkich służb, w przypadku zagrożeń terrorystycznych, czy sabotażowych. .W tym zakresie zidentyfikowano kluczowe potrzeby związane z podniesieniem efektywności SPKP, szczególnie w odniesieniu do zapewnienia zasobów do reagowania w sytuacji kryzysowej jeszcze przed dotarciem innych służb.

Policja jest ważnym elementem systemu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z zapisami „Wytycznych” w przypadku wystąpienia zagrożenia, głównym zadaniem Policji jest zapewnienie porządku publicznego, w celu umożliwienia profesjonalnym siłom ratowniczym niesienia pomocy poszkodowanej ludności i zapobiegania powstawaniu dalszych strat. W ramach alarmowania i ostrzegania zadania Policji są następujące:

 • uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania,

 • przekazywanie informacji i komunikatów o zagrożeniu poprzez policyjne systemy łączności
  oraz dostępne komunikatory on-line,

 • udostępnianie policyjnych systemów i środków łączności innym organom i służbom ratowniczym w celu przekazywania informacji o zagrożeniu oraz dla potrzeb kierowania działaniami tych organów i służb, z zachowaniem zasady, że te systemy i środki łączności będą obsługiwane wyłącznie przez funkcjonariuszy Policji.

W ramach działań porządkowych do zadań Policji należy: umożliwienie swobody dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom ratowniczym, zorganizowanie objazdów rejonów zagrożonychoraz informowanie o objazdach, a także ochrona porządku w miejscach pracy ekip ratowniczych, zabezpieczanie miejsc mogących stanowić dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Do tego celu w ramach realizowanego projektu został zakupiony pojazd MCZI (mobilne centrum zarządzania informacją) dla Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie.

Policja (zgodnie z aktami wewnętrznego kierowania) bierze udział w reagowaniu
na następujące rodzaje zagrożeń i likwidacji ich skutków:

 • awaria systemu łączności, awaria systemu teleinformatycznego,

 • awaria z uwolnieniem NSCH (Nieznanych Substancji Chemicznych) lub substancji promieniotwórczej,

 • znalezisko przedmiotu niebezpiecznego, zagrożenia sprawności działania służb ratowniczych, zagrożenie terrorystyczne, zamieszki i niepokoje społeczne, migracja ludności, zgromadzenie z dużą liczbą uczestników, w tym zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej, zagrożenia strukturalne.

 

Ewa Maślana Koordynator ZFP KWP w Szczecinie

Powrót na górę strony