Aktualności

Szkolenie służb mundurowych z zakresu profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa

Data publikacji 31.10.2016

Policja przeciwdziałając przestępstwom i wykroczeniom na terenie województwa zachodniopomorskiego realizuje szereg działań zapobiegawczych ukierunkowanych na bezpieczeństwo mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasz region. Działania profilaktyczne podejmowane we współpracy z różnymi instytucjami mundurowymi, organizacjami społecznymi, a także podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa różnych odbiorców są prowadzone w sposób coraz bardziej profesjonalny, ciekawy i wykorzystujący nowoczesne formy przekazu. Jednak aby ten przekaz nadążał za zmieniającymi się potrzebami współczesnego społeczeństwa należy stale doskonalić własne umiejętności, a także analizować zmieniające się zagrożenia i pojawiające się patologie społeczne.

W ubiegłym tygodniu w dniach 26 – 28 października w OSW „Bażyna” w Pogorzelicy odbyło się szkolenie przedstawicieli wszystkich jednostek terenowych Policji, którzy w swoich obowiązkach służbowych realizują przede wszystkim zadania z zakresu profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa. W trakcie spotkania zrealizowano szereg zajęć dotyczących współczesnej profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wynikami wojewódzkich badań społecznych z zakresu problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a także kierunków rozwoju edukacji przeciwdziałającej uzależnieniom na terenie województwa  zachodniopomorskiego. Bardzo interesującym spotkaniem dla wszystkich zebranych osób było wystąpienie poświęcone problemom współczesnej rodziny, dezintegracji i zagrożeń, które wkraczają w jej życie. Uczestnicy mogli dowiedzieć się w jakim kierunku rozwijają się obszary patologii społecznych, które są szczególnie widoczne na terenie województwa i powinny być uwzględnione w pracy profilaktycznej Policji.  W trakcie spotkania omówiono szczegółowo prowadzone analizy kryminalne, które w podziale na poszczególne obszary województwa informują o terytorialnej eskalacji ewentualnych zagrożeń. Podczas szkolenia omówiono realizowane programy
i przedsięwzięcia profilaktyczne, w realizację których zaangażowana jest Zachodniopomorska Policja. Podsumowano wszystkie projekty profilaktyczne realizowane
w bieżącym roku w ramach współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi
w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas spotkania przygotowano uczestników do działań profilaktycznych przeciwdziałających sytuacjom zamarznięcia osób w sezonie zimowym, działań związanych z bezpieczeństwem najmłodszych w okresie ferii zimowych, a także ochrony osób bezdomnych przed wychłodzeniem.  Podsumowano pierwszy wojewódzki turniej klas mundurowych i nakreślono kolejne formy współpracy młodzieżą reprezentującą tego tupu placówki oświatowe. Każdy uczestnik zapoznał się również z podsumowaniem analizy ucieczek osób nieletnich
i najnowszymi formami demoralizacji, które dotykają najmłodszych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie było również okazją do omówienia zasad
i form prowadzenia debaty społecznej jako szczególnej formy wymiany doświadczeń ze społeczeństwem na temat ich potrzeb w obszarze współczesnej profilaktyki i odczuwalnych zagrożeń.
    Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz zaproszonych gości.  Realizacja spotkania była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wydział Prewencji KWP w Szczecinie

Powrót na górę strony