CITES i ochrona zwierząt

Zielona strefa

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ !

Jeżeli posiadasz informację o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu skontaktuj się z nami:

zielona.strefa@sc.policja.gov.pl

Swoje podejrzenia zaistnienia czynów zabronionych przeciwko zwierzętom i środowisku możesz zgłosić również przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Można tam między innymi zgłosić: znęcanie się nad zwierzętami, kłusownictwo, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, dzikie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni, nielegalną wycinkę drzew, poruszanie się po terenach leśnych quadami.

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. Z 2007 r. Nr 43, poz, 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta.

Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r Nr 106, poz. 1002, z pózn. zm.) W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

Jeżeli posiadasz informacje o:

• nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,

• oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,

• przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

 

Zareaguj!

LISTA KONTAKTÓW

 

Powrót na górę strony