Fundusz Prewencyjny

Fundusz prewencyjny

Fundusz Prewencyjny tworzony jest przez instytucje ubezpieczeniowe w tym także Powszechny zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie art. 149 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Przedmiotem Umowy w sprawie Funduszu Prewencyjnego zawartej w dniu 26 czerwca 2008 r. pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. a Komendantem głównym Policji oraz działającymi w Policji organizacjami związków zawodowych policjantów i pracowników cywilnych jest dysponowanie środkami przekazanymi przez PZU Życie S.A. z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A.

Przeznaczenie środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego

Prewencja ogólna – zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczonych poprzez:

 • poprawę bezpieczeństwa policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin ubezpieczonych w ramach Programu Ubezpieczeniowego „Policja 2008”, z wyłączeniem zakupów pojazdów;
 • ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną ubezpieczonych policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin;
 • pomoc dzieciom osób uprawnionych poprzez organizację różnych form prewencji, edukacji i profilaktyki zdrowotnej.

Prewencja indywidualna – finansowanie:

 • leczenia ratującego życie;
 • rehabilitacji przyczyniającej się do podniesienia poziomu ogólnego stanu zdrowia.

Podmiotami odpowiedzialnymi za wykonanie wszelkich czynności związanych z przyznanymi środkami, dokonywaniem ich wypłat oraz ich rozliczeniem są:

 • Komendant Główny Policji,
 • Komendanci wojewódzcy Policji,
 • Komendant Stołeczny Policji,
 • Komendanci Szkół Policji,
 • Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przyznawanie środków

Przyznawanie środków z Funduszu Prewencyjnego odbywa się na wniosek zainteresowanego.

Wniosek powinien zawierać:

 • opis przesłanek uzasadniających potrzebę udzielenia wsparcia finansowego;
 • niezbędne dokumenty o stanie zdrowia;
 • wymagane prawem dowody poniesienia wydatków na cele lecznicze (wydatki ponoszone z funduszu muszą być rozliczone na podstawie dowodów księgowych, takich jak imienne faktury i rachunki, a nie np. oświadczenia, paragony, czy faktury pro forma).

Prawidłowo wypełniony wniosek składa się do komisji ds. Funduszu Prewencyjnego.

Świadczenia udzielane z Funduszu Prewencyjnego mają charakter uznaniowy i nie mogą być przedmiotem roszczenia.

Ich udzielenie uzależnione jest od decyzji komisji działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji.

 

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ Z FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU (do Komisji Wojewódzkiej/Szkolnej)

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ Z FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU (do Komisji Centralnej)

REGULAMIN Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „POLICJA 2015"

Powrót na górę strony