Zapobieganie handlowi ludźmi

X Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi - poradnik

W dniu 18 października po raz 10 będziemy obchodzić Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Polska Policja po raz kolejny bierze aktywny udział w realizacji tego przedsięwzięcia.

 

 • 1
  1

 

Mimo tego że problem może dotyczyć każdego, bez względu na płeć czy wiek, najbardziej kojarzymy przestępstwo handlu ludźmi z przymusową prostytucją i wywożeniem kobiet do domów publicznych.


Chcąc zwrócić uwagę na ten ważny problem społeczny i przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wzorem lat ubiegłych kontynuuje akcję informacyjną ostrzegającą przed zjawiskiem handlu ludźmi. Głównym  jej celem jest uczulenie mieszkańców i turystów odwiedzających nasz region na problem jakim jest szeroko rozumiany handel ludźmi. To realne zagrożenie zwiększa się w związku z trwającym sezonem wakacyjnym, kiedy młodzi ludzie szukają sezonowej pracy poza granicami Polski. Głównym adresatem kampanii są młodzi ludzie w wieku 15-25 lat.


Pamiętajmy, że legalną pracę możemy  teraz podjąć w dowolnym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) obejmującego wszystkie kraje UE oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein (to wyjątek: rynek zamknięty dla obcokrajowców). Bez przeszkód prawnych można pracować w Szwajcarii, która nie należy wprawdzie do UE ani EOG, ale także otworzyła dla Polaków swój rynek pracy.


Mimo tych uregulowań prawnych zawsze można trafić na nieuczciwych ludzi, którzy mogą wykorzystać naszą słabość np. nadmierną ufność oraz niewiedzę. Handel ludźmi jest jednym z większych zagrożeń współczesnego świata.

Poradnik w formacie pdf


Jeżeli zdecydujemy się na decyzje o wyjeździe musimy pamiętać o elementarnych zasadach bezpieczeństwa, które pomogą nas uchronić przed niepożądanymi konsekwencjami:

 • nie korzystaj z ofert osób budzących niepokój, dokładnie czytaj umowy, jeśli tylko je otrzymałeś przed wyjazdem
 • ( pytaj o specyfikę pracy, zarobki, zakres obowiązków, ubezpieczenie, warunki zakwaterowani, współpracowników itp. )
 • upewnij się  czy agencja zatrudnienia posiada stosowne dokumenty i certyfikat ( na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl znajdziesz ciekawe podpowiedzi jak sprawdzić potencjalnego pracodawcę.)
 • zachowaj ostrożność w przypadku ofert prasowych zawierających jedynie numer telefonu( jeśli w trakcie rozmowy nie otrzymasz adresu - zrezygnuj! Jeśli otrzymałeś informację o adresie - sprawdź go!)
 • nie spotykaj się z pośrednikiem poza biurem firmy,
 • przed wyjazdem zawsze żądaj spisania umowy- najlepiej po polsku, umowa i jej załączniki powinny być dla Ciebie zrozumiałe,
 • zabierz ze sobą dokumenty niezbędne do podjęcia zatrudnienia ( przetłumaczone na język kraju pracodawcy),
 • zostaw najbliższym adres, pod którym będziesz przebywać i numer telefonu kontaktowego,
 • zabierz ze sobą pieniądze na przeżycie kilku dni za granicą oraz na powrót do kraju,
 • weź ze sobą adres i numer telefonu najbliższego konsulatu w kraju, w którym będziesz przebywać.

 
Jeżeli jesteś świadkiem niepokojącej sytuacji, która może dotykać kogoś innego - reaguj !!!

W takich przypadkach koniecznym jest natychmiastowe poinformowanie o zaistniałej sytuacji koordynatora do walki z handlem ludźmi ustanowionego we właściwej Komendzie Wojewódzkiej Policji lub oddziale Straży Granicznej, a także wskazane jest skontaktowanie się z Krajowym Centrum Interwencyjno - Konsultacyjnym dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK) +48 22 628 01 20.

Policja przypomina, że handel ludźmi to przestępstwo i jet ono ścigane z urzędu, czyli niezależnie od woli pokrzywdzonego.


Art.189a&1 Kodeksu Karnego mówi jasno, że kto dopuszcza się handlu ludźmi podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Zagrożenie taką karą oznacza, że handel ludźmi jest zbrodnią. Ponadto przestępstwem jest również czynienie przygotowań do handlu ludźmi oraz niezawiadomienie organów ścigania w razie posiadania wiarygodnych wiadomości o przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu handlu ludźmi.
Przestępstwo to godzi w najwrażliwsze sfery życia człowieka, w prawo o decydowaniu o sobie, o swoim życiu, o wyborze miejsca pobytu i sposobie postępowania.

 Każda ofiara handlu ludźmi przeżywa osobisty dramat i niechętnie informuje o doznanej krzywdzie.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 115 & 22 Kodeksu Karnego " handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem..."

 • przemocy lub groźby bezprawnej,
 • uprowadzenia,
 • podstępu,
 • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności
 • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.

W celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.


Gdzie znaleźć szczegółowe informacje i kto zajmuje się problematyką handlu ludźmi i pomocą ofiarom:

 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl
 2. Straż Graniczna http://www.strazgraniczna.pl
 3. Komenda Główna Policji http://www.policja.pl
 4. Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi http://www.kcik.pl

Organizacje pozarządowe i międzynarodowe:

 

 1. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" http://www.strada.org.pl
 2. Fundacja Dzieci Niczyje http://www.fdn.pl
 3. Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych http://www.zaginieni.pl
 4. Stowarzyszenie Po-Mochttp://www.po-moc.pl
 5. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć http://www.pomocprawna.org
 6. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji http://www.iom.pl

Instytucje i organizacje międzynarodowe:

 1. Strona Unii Europejskiej nt. handlu ludźmi http://ec.europa.eu
 2. Międzynarodowa Organizacja Pracy http://www.ilo.org
 3. OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights http://www.osce.org/odihr/
 4. OSCE ODIHR - Baza aktów prawnych dotyczących handlu ludźmi http://www.legislationline.orgekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem...:

Kontakt z koordynatorami do walki z handlem ludźmi Policji Zachodniopomorskiej:

 • Wydział Kryminalny Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie tel. 91 82 11734
 • Komenda Miejska Policji w Szczecinie tel. 91 82 13826
 • Komenda Miejska Policji w Koszalinie tel. 94 34 29164
 • Komenda Miejska Policji w Świnoujściu tel. 91 32 67543
 • Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie tel. 94 31 58 542
 • Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie tel. 95 76 59562
 • Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim tel. 94 36 30543
 • Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie tel. 91 46 02545
 • Komenda Powiatowa Policji w Gryficach tel. 91 38 57546
 • Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie tel. 91 43 26856
 • Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim tel. 91 38 25544
 • Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu tel. 94 35 33568
 • Komenda Powiatowa Policji w Łobzie tel. 91 56 15542
 • Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu tel. 95 74 77558
 • Komenda Powiatowa Policji w Policach tel. 91 42 47543
 • Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach tel. 91 57 79542
 • Komenda Powiatowa Policji w Sławnie tel. 59 81 00542
 • Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie tel. 91 48 13564
 • Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku tel. 94 37 53553
 • Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie tel. 794 36 50524
 • Komenda Powiatowa Policji w Wałczu tel. 67 25 04542enia

 

 

 

Powrót na górę strony