NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY - „Integracja dla bezpieczeństwa współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”

Współpraca instytucjonalna w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi w ramach projektu NMF/PA18/004 pn. „Integracja dla bezpieczeństwa-współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych"

Współpraca instytucjonalna w zakresie przeciwdziałania  handlowi ludźmi w ramach projektu NMF/PA18/004 pn. „Integracja dla bezpieczeństwa-współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych

 

Niezmiennie istotnym zadaniem warunkującym sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi jest stałe zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat aktualnych zagrożeń wynikających z wykorzystywania osób do handlu ludźmi. Stąd podejmowane są w ramach realizowanego projektu  działania, mające na celu podnoszenie świadomości na temat zagrożeń handlem ludźmi wśród osób, które mogą być narażone na ryzyko handlu ludźmi, np. osób młodych (studiujących, poszukujących prac sezonowych w czasie wakacji), bezrobotnych, a także wobec ogółu społeczeństwa, w którym osoby zadłużone czy borykające się z problemami rodzinnymi
i osobistymi również mogą być zagrożone procederem handlu ludźmi. W ramach realizowanego przez KWP w Szczecinie projektu  podejmowane są  działania mające na celu wzmacnianie współpracy organów ścigana (Policji, Straży Granicznej i Prokuratury) oraz innych uczestników systemu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi. W niniejszych założeniach projektowych ważną rolę odgrywają także działania nakierowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji wszystkich uczestników systemu, którzy są właściwi i odpowiedzialni zarówno za ściganie przestępstwa handlu ludźmi, jak i identyfikację oraz wspieranie jego ofiar.

Celem głównym  jest zapewnienie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi i wspierania ofiar tego przestępstwa. W tym kontekście ustalono cele szczegółowe  którymi są:

- podnoszenie społecznej świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi;

- podniesienie standardu wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi (w tym małoletnim ofiarom handlu ludźmi);

- poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie najlepszych praktyk;

- podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych
przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa;

- pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej;

- wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

W związku z zaplanowaną  realizacją w ramach projektu działań prewencyjnych – edukacyjnych, mających na celu promowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat handlu ludźmi, KWP
w Szczecinie planuje wraz z partnerami projektu wzmocnienie kompetencji kadry pedagogicznej placówek oświatowych poprzez szkolenia dla pedagogów oraz nauczycieli w zakresie handlu ludźmi. Szkolenia dotyczące tematyki handlu ludźmi są również niezbędne dla osób bezrobotnych ukierunkowanych na zdobycie/pogłębienie wiedzy na temat praw pracowniczych, zachowań ryzykownych oraz współczesnych zagrożeń na rynku pracy, związanych z handlem ludźmi.

 

Opracowała

Ewa Maślana

Koordynator

Zespołu Funduszy Pomocowych

KWP w Szczecinie

                                                             

 

Powrót na górę strony