Interreg - projekty

Projekt: "W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej"

Projekt realizowany przez Prezydium Policji Kraju Związkowego Brandenburgia. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie jest partnerem projektu.

Celem projektu jest umocnienie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej Policji i instytucji policyjnych jako szczególnej części administracji publicznej. Odbędzie się to w formie szkoleń doskonalących, treningów, praktyk, ćwiczeń i wymiany kulturowej pomiędzy instytucjami Policji kraju związkowego Brandenburgii, Policji Federalnej, Policji Lubuskiej i Szczecińskiej oraz Polskiej Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Dzięki temu projekt pokrywa się ze specyficznym 6 celem programu "Umocnienie współpracy transgranicznej". 

Grupa docelowa to ogółem 200 funkcjonariuszy Policji kraju związkowego Brandenburgii, Policji Federalnej, polskiej Policji w polsko-brandenburskim obszarze przygranicznym objętym projektem (województwo zachodniopomorskie i lubuskie) i Polskiej Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Celem projektu jest osiągnięcie trzech wyników:

  • większa liczba form kooperacji pomiędzy uczestnikami,
  • większa znajomość odmiennych norm prawnych i działań operacyjno-taktycznych u uczestników,
  • większe znajomości językowe i kulturowe. 

 

Projekt przyczyni się do przezwyciężenia uprzedzeń i stereotypów oraz barier socjokulturalnych jak i do wzrostu wzajemnej akceptacji.

Nauka języka sąsiada, między kulturalne działania i rozpowszechnianie fachowych postępowań i standardów oraz rozwiązania przykładowe doprowadzą do długotrwałego rozwoju współpracy w sektorze bezpieczeństwa i polityki na terenach objętych projektem i poza nimi. 

Ciągłe współdziałanie uczestników, opiekunów i organizatorów kursów stworzy podstawy do opracowania, rozwoju i przeprowadzenia wspólnych działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i zwalczania przestępczości transgranicznej. Wspólne działania jak np. wspólne patrole czy zespoły dochodzeniowo-śledcze itd. przyczyniają się do wzrostu subiektywnego poczucia bezpieczeństwa obywateli, a w rzeczywistości zwiększają bezpieczeństwo na terenach przygranicznych - jest to korzyść, która ma duże znaczenie dla demograficznego i gospodarczego rozwoju w regionie.

Ponadto celem projektu jest umocnienie polsko-niemieckiej transgranicznej współpracy Policji i jej instytucji jako szczególnej części administracji publicznej. Projekt zakłada trzy specyficzne cele dla uczestników projektu:

  • większa liczba wspólnych szkoleń, treningów interwencyjnych i strzeleckich, patroli oraz innych służbowych i kontrolnych sytuacji policyjnych,
  • większa liczba szkoleń i ćwiczeń w dziedzinie poszczególnego policyjnego prawa oraz taktyki interwencji,
  • większa liczba polsko-niemieckich kursów językowych oraz wspólnych zajęć sportowych i kulturalnych.

Aby osiągnąć cel planuje się następujące przedsięwzięcia:

  • Kursy w tandemie z dokształcaniem specjalistycznym
  • Dokształcanie językowe
  • Praktyki, ćwiczenia i operacje w zespołach-tandemach
  • Zajęcia sportowe i kulturalne.

Projekt adresowany jest do transgranicznej współpracy policyjnej, której celem jest m.in. skuteczniejsze zwalczanie przestępczości transgranicznej (= cel polityczny). Skuteczniejsze zwalczanie przestępczości oznacza dzięki udaremnieniu lub ujawnieniu przestępstw mniejsze koszty. Większe bezpieczeństwo stanowi istotną podstawę dla życia obywateli, zakorzenienia się gospodarki i związany z tym wzrost dobrobytu w regionie objętym projektem. Projekt będzie szkolił i doskonalił siły bezpieczeństwa pod względem zawodowym i językowym i przemówi w szczególności do kobiet i osób z ograniczeniami. Tak nastąpi rozwój własnego personelu oraz oferowana zostanie szansa dotarcia do przyszłych kandydatów i pozyskania tych fachowców dla regionu objętego projektem.

Projekt bazuje na sieci projektów przeprowadzonych w latach 2009-2015 przez i w odpowiedzialności Pełnomocnika Prezydium Policji ds. stosunków polsko-niemieckich jak "W tandemie - Praca policyjna ponad granicami" (NWP 001/2009) i "W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej" (NWP 001/12) oraz projekt SPF "Trening językowy w tandemie" (SPF 006/15). Te pozyskane i pełne sukcesu założenia należy umocnić i rozbudować w ramach niniejszego projektu.     

Doskonalenie językowe odbędzie się przy pomocy  dwujęzycznych materiałów wypracowanych podczas w/w projektów, i które zostały w międzyczasie uzupełnione i zaktualizowane. W szczególności sprawdziła się nauka języka w trybie tandemów (po jednej osobie z każdego kraju), który został wypracowany w ramach tych w/w projektów i stale  odtąd stosowany w szkoleniach doskonalących i w służbie policyjnej (we wspólnych patrolach, kontrolach kompleksowych itd.). Dowodem na skuteczność i wydajność tej metody nauczania jest okoliczność, że nauka języka w trybie tandemów oferowana jest już też dla studentów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Wspólne doskonalenie zawodowe i językowe polskich i niemieckich funkcjonariuszy jest ogólnoświatową nowością i służy jako standard dla innych policji lub uczelni. Bazując na teorii następuje wymiana nowych metod działania i pracy w ramach przykładów i ćwiczeń praktycznych oraz wspólny trening, co znajduje zastosowanie w późniejszej rzeczywistości służbowej m.in. w sektorze zwalczania przestępczości transgranicznej. Przy tym uwzględnia się obecne kwestie prawne oraz przepisy szczególne aktualnej bilateralnej umowy policyjnej zawartej między Niemcami a Polską. Ponadto fachowym aspektom towarzyszą zajęcia językowe. I tu nie ma nikogo oferującego taką edukację. 

Takie innowacyjne elementy nie były wykorzystywane w pracy policyjnej obu krajów do roku 2009 i należy je dalej rozbudowywać, by móc zagwarantować długotrwałą realizację i odpowiedni efekt.   Dzięki projektowi w tryb normalnej praktyki na terenach przygranicznych, a tym samym na całym terenie objętym projektem mają więc być przejęte założenia uwieńczone sukcesem. Oprócz tego jako oferta standardowa są one do dyspozycji dla innych policji na terenach przygranicznych.

Powrót na górę strony