Interreg - projekty

Projekt: "W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej"

Projekt realizowany przez Prezydium Policji Kraju Związkowego Brandenburgia. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie jest partnerem projektu.

Celem projektu jest umocnienie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej Policji i instytucji policyjnych jako szczególnej części administracji publicznej. Odbędzie się to w formie szkoleń doskonalących, treningów, praktyk, ćwiczeń i wymiany kulturowej pomiędzy instytucjami Policji kraju związkowego Brandenburgii, Policji Federalnej, Policji Lubuskiej i Szczecińskiej oraz Polskiej Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Dzięki temu projekt pokrywa się ze specyficznym 6 celem programu "Umocnienie współpracy transgranicznej". 

Grupa docelowa to ogółem 200 funkcjonariuszy Policji kraju związkowego Brandenburgii, Policji Federalnej, polskiej Policji w polsko-brandenburskim obszarze przygranicznym objętym projektem (województwo zachodniopomorskie i lubuskie) i Polskiej Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Celem projektu jest osiągnięcie trzech wyników:

  • większa liczba form kooperacji pomiędzy uczestnikami,
  • większa znajomość odmiennych norm prawnych i działań operacyjno-taktycznych u uczestników,
  • większe znajomości językowe i kulturowe. 

 

Projekt przyczyni się do przezwyciężenia uprzedzeń i stereotypów oraz barier socjokulturalnych jak i do wzrostu wzajemnej akceptacji.

Nauka języka sąsiada, między kulturalne działania i rozpowszechnianie fachowych postępowań i standardów oraz rozwiązania przykładowe doprowadzą do długotrwałego rozwoju współpracy w sektorze bezpieczeństwa i polityki na terenach objętych projektem i poza nimi. 

Ciągłe współdziałanie uczestników, opiekunów i organizatorów kursów stworzy podstawy do opracowania, rozwoju i przeprowadzenia wspólnych działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i zwalczania przestępczości transgranicznej. Wspólne działania jak np. wspólne patrole czy zespoły dochodzeniowo-śledcze itd. przyczyniają się do wzrostu subiektywnego poczucia bezpieczeństwa obywateli, a w rzeczywistości zwiększają bezpieczeństwo na terenach przygranicznych - jest to korzyść, która ma duże znaczenie dla demograficznego i gospodarczego rozwoju w regionie.

Ponadto celem projektu jest umocnienie polsko-niemieckiej transgranicznej współpracy Policji i jej instytucji jako szczególnej części administracji publicznej. Projekt zakłada trzy specyficzne cele dla uczestników projektu:

  • większa liczba wspólnych szkoleń, treningów interwencyjnych i strzeleckich, patroli oraz innych służbowych i kontrolnych sytuacji policyjnych,
  • większa liczba szkoleń i ćwiczeń w dziedzinie poszczególnego policyjnego prawa oraz taktyki interwencji,
  • większa liczba polsko-niemieckich kursów językowych oraz wspólnych zajęć sportowych i kulturalnych.

Aby osiągnąć cel planuje się następujące przedsięwzięcia:

  • Kursy w tandemie z dokształcaniem specjalistycznym
  • Dokształcanie językowe
  • Praktyki, ćwiczenia i operacje w zespołach-tandemach
  • Zajęcia sportowe i kulturalne.

Projekt adresowany jest do transgranicznej współpracy policyjnej, której celem jest m.in. skuteczniejsze zwalczanie przestępczości transgranicznej (= cel polityczny). Skuteczniejsze zwalczanie przestępczości oznacza dzięki udaremnieniu lub ujawnieniu przestępstw mniejsze koszty. Większe bezpieczeństwo stanowi istotną podstawę dla życia obywateli, zakorzenienia się gospodarki i związany z tym wzrost dobrobytu w regionie objętym projektem. Projekt będzie szkolił i doskonalił siły bezpieczeństwa pod względem zawodowym i językowym i przemówi w szczególności do kobiet i osób z ograniczeniami. Tak nastąpi rozwój własnego personelu oraz oferowana zostanie szansa dotarcia do przyszłych kandydatów i pozyskania tych fachowców dla regionu objętego projektem.

Projekt bazuje na sieci projektów przeprowadzonych w latach 2009-2015 przez i w odpowiedzialności Pełnomocnika Prezydium Policji ds. stosunków polsko-niemieckich jak "W tandemie - Praca policyjna ponad granicami" (NWP 001/2009) i "W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej" (NWP 001/12) oraz projekt SPF "Trening językowy w tandemie" (SPF 006/15). Te pozyskane i pełne sukcesu założenia należy umocnić i rozbudować w ramach niniejszego projektu.     

Doskonalenie językowe odbędzie się przy pomocy  dwujęzycznych materiałów wypracowanych podczas w/w projektów, i które zostały w międzyczasie uzupełnione i zaktualizowane. W szczególności sprawdziła się nauka języka w trybie tandemów (po jednej osobie z każdego kraju), który został wypracowany w ramach tych w/w projektów i stale  odtąd stosowany w szkoleniach doskonalących i w służbie policyjnej (we wspólnych patrolach, kontrolach kompleksowych itd.). Dowodem na skuteczność i wydajność tej metody nauczania jest okoliczność, że nauka języka w trybie tandemów oferowana jest już też dla studentów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Wspólne doskonalenie zawodowe i językowe polskich i niemieckich funkcjonariuszy jest ogólnoświatową nowością i służy jako standard dla innych policji lub uczelni. Bazując na teorii następuje wymiana nowych metod działania i pracy w ramach przykładów i ćwiczeń praktycznych oraz wspólny trening, co znajduje zastosowanie w późniejszej rzeczywistości służbowej m.in. w sektorze zwalczania przestępczości transgranicznej. Przy tym uwzględnia się obecne kwestie prawne oraz przepisy szczególne aktualnej bilateralnej umowy policyjnej zawartej między Niemcami a Polską. Ponadto fachowym aspektom towarzyszą zajęcia językowe. I tu nie ma nikogo oferującego taką edukację. 

Takie innowacyjne elementy nie były wykorzystywane w pracy policyjnej obu krajów do roku 2009 i należy je dalej rozbudowywać, by móc zagwarantować długotrwałą realizację i odpowiedni efekt.   Dzięki projektowi w tryb normalnej praktyki na terenach przygranicznych, a tym samym na całym terenie objętym projektem mają więc być przejęte założenia uwieńczone sukcesem. Oprócz tego jako oferta standardowa są one do dyspozycji dla innych policji na terenach przygranicznych.