Projekty realizowane z WFOŚ

„Regionalny System prewencji na zagrożenia środowiskowe wywołane zmianami klimatu"

„Regionalny System prewencji na zagrożenia środowiskowe wywołane zmianami klimatu KWP w Szczecinie” stanowi unikalny w skali kraju zestaw zasobów technicznych umożliwiających wykorzystanie potencjału sztabów Policji i Laboratorium KWP w Szczecinie wspierający system wczesnego ostrzegania i prognozowania z bezpośredniej bliskości powstałego zagrożenia związanego z wystąpieniem zjawiska meteorologicznego o krótkim czasie narastania (deszcze nawalne, silne i gwałtowne obniżenia temperatury powietrza) i wolnym czasie narastania (susze) lub hydrologicznych.

Przedsięwzięcie gwarantuje ulepszenie sprawności regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń związanych z wystąpieniem zjawisk meteorologicznymi oraz hydrologicznych wywołanych zmiana klimatu.

Przeprowadzona analiza możliwych opcji realizacji inwestycji wykazała, iż realizacja projektu w wariancie przedstawionym we wniosku o dofinansowanie jest wariantem optymalnym. W projekcie zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia monitoringu w rejonach powstałych zagrożeń oraz szybkiego wypracowania decyzji i jej wdrożenia w oparciu o zebrane na miejscu zdarzenia dane w celu zminimalizowania skutków powstałych zagrożenia.

Tego typu działanie doprowadzi do realizacji założonych w projekcie celów oraz osiągnięcia oczekiwanych rezultatów związanych z zabezpieczeniem mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przed cytowanymi zagrożeniami.

Projekt pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie akcji przez Policję której bezpośrednia obecność elementów kierowania i analiz w rejonie akcji ratowniczej wywołanej czynnikami zmian klimatu przyczyni się do lepszego i ukierunkowanego wykorzystywanych środków ratowniczych zmniejszając przy tym skutki wywołane zmianami klimatycznymi co przełoży się na ochronę życia i zdrowia ludzkiego

i zwierząt na terenach zagrożonych. Należy podkreślić że w projekcie zaplanowano zakup elementów systemu monitorowania pogodowego rejonów zagrożonych wystąpieniem skutków (gwałtowne opady atmosferyczne, susza, pożary, podtopienia i zalania) zmian klimatu w trakcie akcji ratowniczej - nowo utworzony system monitoringowy powstanie poprzez połączenie możliwości „Regionalny System prewencji na zagrożenia środowiskowe wywołane zmianami klimatu KWP w Szczecinie wyposażonego w oprogramowanie zakupionego do mobilnego stanowiska prowadzenia akcji ratowniczej. Proponowany zakres projektu w pełni uwzględnia potrzeby monitoringu pogodowego oraz analiz potrzebnych do optymalnego kierowania Policją, Strażą Pożarną, oraz innymi służbami biorącym udział w likwidacji skutków zmian klimatycznych.

 

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału technicznego i kadrowego Sztabów Policji szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie w celu wczesnego ostrzegania
i prognozowania rozwoju zagrożeń związanych z wystąpieniem nagłych zjawisk meteorologicznych lub hydrologicznych co spowoduje ograniczenie skutków ich występowania.

Przedsięwzięcie stanowi projekt pilotażowy, którego doświadczenia będą służyły rozbudowaniu w przyszłości w podobnej skali projektów na poziomie Komend Powiatowych Policji, tak by w sytuacji zagrożeń o szerokiej skali oddziaływania można było skutecznie wspierać działania innych służb biorących udział w akcjach przeciw skutkom wywołanym ociepleniem klimatu.

  • 2
    2

Powrót na górę strony