Program "Uczenie się przez całe życie"

„Wymiana doświadczeń funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterorystycznego Policji w zakresie prowadzenia taktycznych działań bojowych na wodach morskich i śródlądowych”

W sierpniu 2013 r. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki podpisał umowę na realizację projektu pn. „Wymiana doświadczeń funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterorystycznego Policji w zakresie prowadzenia taktycznych działań bojowych na wodach morskich i śródlądowych”. Projekt uzyskał wsparcie Komisji Europejskiej z Programu Leonardo da Vinci – Program „Uczenie się przez całe życie”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oraz Sekcji ds. Międzynarodowej Współpracy Policji w Szczecinie w obszarze doskonalenia umiejętności z zakresu taktyki prowadzenia działań antyterrorystycznych, pracy operacyjnej  jak również zacieśniania współpracy wynikającej z zobowiązań międzynarodowych oraz wsparcie uczestników w działaniach szkoleniowych zarówno w zdobywaniu jak i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym.

Policja zachodniopomorska z uwagi na występowanie wielu obszarów wodnych ( 22,5 tys. m2 wód powierzchniowych), ma za zadanie podejmowanie  działań  w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa  dążących do ograniczenia negatywnych zjawisk na akwenach wodnych województwa zachodniopomorskiego. Równolegle niezbędne jest zapewnienie efektywnej ochrony obiektów i szlaków żeglugowych  delty Odry oraz portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu,  jak również eliminacja potencjalnych zagrożeń terrorystycznych.

Partnerem projektu jest Urząd Kryminalny Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Landeskriminalamt  Mecklenburg-Vorpommern). LKA  odgrywa wiodącą rolę w wykonywaniu zadań wynikających z zapisów Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, wypracowywanie i wdrażanie efektywnych, policyjnych metod i form zwalczania przestępczości. SEK (Spezialeinsatzkommando) jednostka specjalna w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest członkiem NORDVERBUND Küstenländer  (Związek Północnych Krajów Nadbałtyckich) i jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo morskie.

Program wymiany pozwoli na zapoznanie uczestników projektu z taktyką działań na jednostkach pływających, doskonalenie i współdziałanie w praktycznej realizacji zadań Policji polskiej i niemieckiej, rozwój sposobów wymiany informacji o zagrożeniach jak również poprawę interoperacyjności podczas ataku terrorystycznego i po nim oraz rozpowszechniania najlepszych praktyk. Udział w projekcie umożliwi również uczestnikom podniesienie umiejętności językowych poprzez uczenie się przez działanie i bezpośredni kontakt z obcokrajowcami a także przełamanie barier językowych. Projekt został oparty na wspieraniu uczestników w działaniach szkoleniowych w zdobywaniu nowych pokładów wiedzy jak i umiejętności, przy jednoczesnym wykorzystywaniu i ugruntowaniu dotychczas nabytych, co będzie sprzyjało integracji funkcjonariuszy i intensyfikacji  dalszej współpracy międzynarodowej.

Realizacja projektu przyczyni się do efektywnej ochrony obiektów i szlaków żeglugowych akwenów delty Odry oraz portów morskich w Szczecinie i w Świnoujściu. Pozwoli również na harmonizację działań taktycznych punktów województwa zachodniopomorskiego w sezonie wypoczynkowym. Wzmocni także działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa newralgicznych instalacji infrastruktury portowej i około portowej co niewątpliwie wiąże się z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w zasięgu lokalnym i regionalnych.

Termin wizyty w Urzędzie Kryminalnym  Meklemburgii-Pomorza Przedniego został wyznaczony na 31.08 -  13.09.2014 r.

Koszty transportu uczestników wymiany doświadczeń do miejsca odbywania wizyty zagranicznej oraz odbycia przygotowania kulturowo – językowego pokrywane są ze środków projektu. Uczestnik otrzymuje również środki finansowe na pokrycie kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia oraz wyżywienia w trakcie realizacji wizyty zagranicznej.

Poniżej znajduje się ankieta zgłoszeniowa do projektu. Wypełnione i podpisane przez osobę zgłaszającą oraz przełożonego ankiety proszę o przesłanie do Zespołu ds. Zamówień Publicznych KWP w Szczecinie do dnia 16.07.2014 r. 

Ankieta zgłoszeniowa

SPAP - raport końcowy projektu

SPAP - raport z ewaluacji

Powrót na górę strony