Program "Uczenie się przez całe życie"

"Strategie zwalczania przestępczości transgranicznej w Niemczech i w Polsce"

W sierpniu 2013 r. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki podpisał umowę na realizację projektu pn. "Strategie zwalczania przestępczości transgranicznej w Niemczech i w Polsce". Projekt uzyskał wsparcie Komisji Europejskiej z Programu Leonardo da Vinci - Program "Uczenie się przez całe życie".

Celem projektu jest konieczność pogłębiania wiedzy i umiejętności (również językowych) na temat zagadnień przestępczości transgranicznej oraz problematyki wiążącej się ze wspólnymi działaniami podejmowanymi przez polskich i niemieckich policjantów i prokuratorów. Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie wdrażania i udoskonalania innowacyjnych metod szkolenia oraz wyższych form współpracy miedzy Policją i Prokuraturą, zdolność do szybkiego i właściwego reagowania, zacieśnianie współpracy operacyjnej obu służb po obu stronach granicy, a także znalezienie efektywniejszych płaszczyzn współpracy w funkcjonujących różnych systemach prawnych i organizacyjnych.


Uczestnikami projektu będzie kadra kierownicza zachodniopomorskiej Policji i Prokuratorów, która w codziennej pracy zajmuje się międzynarodowym obrotem prawnym. Partnerem projektu jest Urząd Kryminalny Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Landeskriminalamt  Mecklenburg-Vorpommern). LKA  odgrywa wiodącą rolę w wykonywaniu zadań wynikających z zapisów Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, wypracowywanie i wdrażanie efektywnych, policyjnych metod i form zwalczania przestępczości. Partnerem wspierającym realizację projektu jest również Prokuratura Generalna z Rostocku.


Dotychczas nie było podobnych projektów w których zaangażowane byłyby Policja z Prokuraturą ze swoimi odpowiednikami w Niemczech. Projekt przyczyni się zatem do przezwyciężenia uprzedzeń, rozwinie zrozumienie struktur zaangażowanych instytucji a tym samym zainicjuje dalsze kontakty i współpracę, umożliwi również wykorzystanie zdobytej wiedzy w dziedzinie doskonalenia szkolenia zawodowego - samych uczestników jak również podległych im pracowników. Udział w projekcie umożliwi również uczestnikom podniesienie umiejętności językowych poprzez uczenie się przez działanie i bezpośredni kontakt z obcokrajowcami a także przełamanie barier językowych.


Termin wizyty w Urzędzie Kryminalnym  Meklemburgii-Pomorza Przedniego został wyznaczony na 07.12 -  13.12.2014 r. Koszty transportu uczestników wymiany doświadczeń do miejsca odbywania wizyty zagranicznej oraz odbycia przygotowania kulturowo - językowego pokrywane są ze środków projektu. Uczestnik otrzymuje również środki finansowe na pokrycie kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia oraz wyżywienia w trakcie realizacji wizyty zagranicznej.

Poniżej znajduje się ankieta zgłoszeniowa do projektu. Wypełnione i podpisane przez osobę zgłaszającą oraz przełożonego ankiety proszę o przesłanie do Zespołu ds. Zamówień Publicznych KWP w Szczecinie do dnia 15.10.2014 r.

Ankieta zgłoszeniowa

Raport z ewaluacji

Raport końcowy projektu

 

Powrót na górę strony