Projekt "Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związanych z wdrożeniem SIS II"

Szkolenia dla użytkowników SIS

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP jest autorem i wykonawcą projektu "Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związanych z wdrożeniem SIS II", który jest dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014). Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego: "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych" - jego całkowita wartość wynosi 5 475 450 zł, a wysokość dofinansowania to kwota 4 654 132 zł.

NAJWIĘKSZY PROJEKT SZKOLENIOWY
Działania w ramach projektu rozpoczęły się 1 lipca 2014 r., rozliczenie środków musi nastąpić do 30 kwietnia 2016 r. Jest to największy jak do tej pory projekt szkoleniowy Policji zarówno ze względu na wartość, jak i grupę osób, do których jest skierowany. Ma charakter centralny i ponadnarodowy, gdyż jego uczestnikami i zarazem beneficjentami są przedstawiciele organów UE (Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady, eu-LISA), eksperci Biur SIRENE innych państw członkowskich oraz przedstawiciele krajowych użytkowników SIS II (np. Straży Granicznej, sądów, prokuratur, Urzędu ds. Cudzoziemców, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednostek terenowych Policji, Biura SIRENE, polskiego N-SIS).

Założenia projektu:
• wzrost wiedzy funkcjonariuszy o dorobku prawnym Schengen i poprawa umiejętności wykorzystywania sprzętu związanego z wdrażaniem dorobku prawnego Schengen,
• wzrost wiedzy funkcjonariuszy o metodach zapobiegania, wykrywania i śledzenia przestępczości transgranicznej i zorganizowanej,
• zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych,
• podniesienie kwalifikacji językowych funkcjonariuszy i pracowników uczestniczących w szkoleniach językowych,
• wzrost poziomu świadomości obywateli Polski w zakresie przysługujących im praw związanych z funkcjonowaniem SIS II.

REALIZACJA
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP chce zrealizować te założenia przez zaplanowane na czas trwania projektu, czyli na lata 2014-2016, następujące działania:
• 3 konferencje o charakterze międzynarodowym nt. "Wyzwań i zagrożeń związanych z wdrożeniem SIS II" - Poznań, Wrocław, Gdańsk - 180 osób,
• 5 konferencji krajowych (w formie szkoleniowo-warsztatowej) dla krajowych użytkowników SIS - Poznań (2), Wrocław (2), Gdańsk (1) funkcjonariusze i pracownicy z jednostek terenowych Policji - 250 osób,
• cykliczne szkolenia językowe (języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański) doskonalące umiejętności językowe operatorów Biura SIRENE oraz funkcjonariuszy i pracowników polskiego N-SIS - 90 osób,
• cykliczne szkolenia językowe (języki: angielski, niemiecki i rosyjski) doskonalące umiejętności językowe pracowników i funkcjonariuszy terenowych jednostek Policji - 2000 osób, 4 semestry, po 50 godz. w każdym semestrze,
• cykliczne szkolenia specjalistyczne i warsztaty dla operatorów Biura SIRENE oraz pracowników i funkcjonariuszy z jednostek terenowych Policji z zakresu praktycznych aspektów SIS II oraz ochrony danych osobowych, pomocy prawnej w sprawach karnych, badań daktyloskopijnych i biologicznych - ponad 2000 osób.

Część z zaplanowanych zadań zrealizowano już w 2014 r., m.in. odbyły się dwie konferencje krajowe na tematy dotyczące jakości danych wprowadzanych do SIS pod kątem wymogów SIS II i poszukiwań osób zaginionych, oraz konferencja międzynarodowa o nowych kategoriach przedmiotów wprowadzanych do SIS. Odbyły się też szkolenia specjalistyczne, łącznie od września do grudnia przeszkolono 610 osób. Rozpoczęto szkolenia językowe, w których udział weźmie 2090 osób.


W 2015 roku autorzy projektu zaplanowali analogiczne działania, jak w roku poprzednim, z tą różnicą, że będą zorganizowane w ciągu 12 miesięcy, a nie przez 4 miesiące, jak w 2014 r. Dlatego też liczba szkoleń specjalistycznych zwiększy się, kontynuowane będą szkolenia językowe. Bez zmian pozostanie natomiast liczba konferencji.


Do tej pory BMWP KGP opracowało i wydało również broszury informacyjne dla krajowych i zagranicznych użytkowników SIS, m.in. o przepisach prawa europejskiego i krajowego oraz o procedurach postępowania w związku z dokonaniem trafienia w SIS. Trwają prace nad broszurą dla studentów uczelni wyższych na temat SIS, w tym o prawie europejskim, krajowym, o prawach i obowiązkach obywateli w związku z wpisaniem ich danych osobowych do SIS. Dystrybucja  broszur nastąpi w I kwartale 2015 r.

Powrót na górę strony