Dla kierowców

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych

Czy zawarcie umowy Odpowiedzialności Cywilnej jest obowiązkowe? Jakie kary grożą za brak zawartej umowy?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.- O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, zdefiniowanego w niniejszej ustawie, jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu, a ochrona. Posiadacz takiego pojazdu obowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, nawet jeśli pojazd nie jest użytkowany. Przepis ten nie dotyczy zarejestrowanych pojazdów historycznych.

Art. 88 niniejszej ustawy precyzuje, że osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę, a wysokość tej opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi:

1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

  • samochody osobowe– równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy– równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • pozostałe pojazdy– równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

  • 20% opłaty w wysokości określonej powyżej– w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni
  • 50% opłaty w wysokości określonej powyżej– w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni
  • 100% opłaty w wysokości określonej powyżej– w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni

Kwoty te zaokrągla się do pełnych 10 złotych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ustala przynależność pojazdów do danej kategorii na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 złotych.

Odnosząc się do uprawnień Policji w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego należy wspomnieć, że do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest obowiązana m.in. policja.

Policja zachodniopomorska przypomina, że nie ma konieczności okazywania umowy zawarcia obowiązkowej polisy OC organowi uprawnionemu do kontroli drogowej. Nie zwalnia to jednak posiadacza pojazdu z obowiązku zawarcia takiej umowy z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeń.

 
Powrót na górę strony