Dla kierowców

Dokumenty wymagane podczas kontroli

Podczas jazdy każdy kierujący może zostać zatrzymany do kontroli przez uprawnione do tego organy.

Od dnia 5 grudnia 2020 r. kierujący pojazdem posiadający wydane w kraju prawo jazdy, pozwolenie wojskowe lub międzynarodowe prawo jazdy nie musi mieć przy sobie dokumentu stwierdzającego posiadane uprawnienia.

Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy albo pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- O kierujących pojazdami, takim dokumentem, stwierdzającym posiadane uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składających się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:

1) wydane w kraju:

  • prawo jazdy
  • pozwolenie wojskowe
  • międzynarodowe prawo jazdy

2) wydane za granicą:

  • międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949r. (Dz. U. z 1959r. poz. 321 i 322)
  • krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968r. (Dz. U. z 1988r. poz. 40 i 44)
  • krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
  • krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska

3) zagraniczny dokument wojskowy, określony w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska

Ponadto art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- O kierujących pojazdami określa dokumenty, które stwierdzają posiadane uprawnienia do kierowania niewymienionymi powyżej pojazdami, tj.:

  • tramwajem- pozwolenie na kierowanie tramwajem
  • rowerem i wózkiem rowerowym- karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T- w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat
  • pojazdem zaprzęgowym- karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T- w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat

Zachodniopomorska policja przypomina, że podczas kontroli dowód rejestracyjny (lub ważne pozwolenie czasowe), a także dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowej umowy odpowiedzialności cywilnej NIE JEST WYMAGANY DO OKAZANIA, jednakże dowód rejestracyjny (lub ważne pozwolenie czasowe) musi być odebrany, a obowiązkowa umowa odpowiedzialności cywilnej musi być zawarta.

Należy jednak pamiętać, iż kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą uczestniczącym w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu dokumenty wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, oraz dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu i dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Kierowcy objęci innymi ograniczeniami oraz kierowcy zawodowi wykonujący transport drogowy, oprócz wymaganego dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem powinien posiadać w pojeździe i okazać do kontroli inne dokumenty, określone odrębnymi przepisami.

Powrót na górę strony