Dla kierowców

Pasy i foteliki

Jednym z obowiązkowych elementów, w które wyposażany jest każdy pojazd samochodowy, są pasy bezpieczeństwa. Podstawą bezpieczeństwa podczas korzystania z pojazdu udając się nawet w najkrótsze podróże są prawidłowo zapięte pasy. Wszystkie osoby siedzące na miejscach wyposażonych w pasy, powinny je zapiąć zanim pojazd ruszy. Osoby siedzące z przodu muszą pamiętać, że pasażerowie, którzy siedzą za nimi i nie mają zapiętych pasów, stanowią dla nich zagrożenie. W przypadku zderzenia czołowego niezapięty pasażer siedzący z tyłu, jest w stanie złamać nawet fotel, miażdżąc osobę która na nim siedzi.

KAŻDY UŻYTKOWNIK POJAZDU KORZYSTAJĄCY Z PASÓW BEZPIECZEŃSTWA ZWIĘKSZA SWOJE SZANSE NA PRZEŻYCIE.

Osoba kierująca pojazdem zapinając pasy nie tylko dba o swoje bezpieczeństwo, ale także ułatwia sobie panowanie nad pojazdem, umożliwia lepsze wyczucie ruchów pojazdu i zwiększa precyzję kierowania.

Warunkiem prawidłowego działania pasów bezpieczeństwa są… prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Pas powinien płasko przylegać do ciała, przy czym pas biodrowy powinien opinać biodra jak najniżej w stosunku do brzucha, a pas piersiowy powinien przebiegać nad środkiem barku, bez tendencji do zsuwania się z ramienia użytkownika. Pas działa skuteczniej gdy ściślej opasa chronioną osobę, dlatego po zapięciu klamry warto naciągnąć pas, by skasować występujące luzy.

Należy pamiętać, że pas jest najlepszą ochroną dla kierowcy i pasażerów działając wspólnie z prawidłowo ustawionym zagłówkiem i poduszką powietrzną. Zagłówek chroni szyję przed urazami w razie gwałtownego odchylenia głowy do tyłu, a poduszka chroni głowę i klatkę piersiową przed uderzeniem w kierownicę, deskę rozdzielczą i inne elementy pojazdu. Jeżeli użytkownik pojazdu jest grubo ubrany, powinien rozpiąć odzież wierzchnią, prowadząc pas jak najbliżej ciała.

Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

 • osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa
 • kobiety o widocznej ciąży
 • kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera
 • instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania
 • policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej
 • funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych
 • żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych
 • zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej
 • konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych
 • osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim
 • dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem zaprojektowanym i wykonanym do przewozu osób, mającym więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy
 • dziecko do 4 lat przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia

W pojazdach do przewozu osób, mających nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy, oraz w pojazdach zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka oraz z właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.

W pojazdach do przewozu osób, mających nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy, oraz w pojazdach zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, zezwala się na przewożenie na tylnym siedzeniu pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

W przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci w pojazdach do przewozu osób, mających nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy, oraz w pojazdach zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków, mających maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t, zezwala się na przewożenie na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, iż podczas przewożenia dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego  w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, poduszka powietrzna dla pasażera musi być NIEAKTYWNA!

W wyniku wielu pojawiających się pytań o urządzenie Smart Kid Belt, policja zachodniopomorska wyjaśnia, że urządzenie to jest urządzeniem przytrzymującym dla dzieci.

Przy zastosowaniu tego typu urządzeń przytrzymujących dla dzieci jak i foteliki bezpieczeństwa należy instalować w pojeździe zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

Przewożenie dziecka niezgodnie z powyższymi przepisami zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 300 zł.

 

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony