Dla kierowców

Kierowanie ruchem na drogach

Jako uczestnik ruchu drogowego w miejscach zdarzeń drogowych, remontów i innych utrudnień ruchu możemy napotkać osoby kierujące ruchem. Kto może kierować ruchem drogowym i kiedy jesteśmy zobowiązani stosować się do wydawanych przez nich sygnałów?

 

Zachodniopomorska policja przypomina wszystkim uczestnikom ruchu i innym osobom znajdującym się na drodze, że osobami uprawnionymi do wydawania poleceń i sygnałów na drodze są nie tylko funkcjonariusze policji. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym, polecenia lub sygnały może wydawać:

 • policjant
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia
 • funkcjonariusz Straży Granicznej; 3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
 • umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej
 • strażnik gminny (miejski)
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym
 • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
 • ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego
 • strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
 • członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
 • funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
 • pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego

Ponadto uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie kierowania ruchem drogowym oraz sprawnego wykonywania czynności w tym zakresie, minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu w drodze rozporządzenia do wydawania poleceń i sygnałów na drodze może upoważnić inne osoby, określając okoliczności, szczegółowe warunki, sposób wykonywania czynności w tym zakresie, jak również warunki, które te osoby muszą spełniać, by wydawać polecenia i sygnały na drodze.

Należy pamiętać, że  polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi oraz znakami drogowymi i są wiążące dla WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO, zarówno dla kierujących pojazdami jak i dla osób pieszych.

Niezastosowanie się do nich jest wykroczeniem określonym w art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń i podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony