Dla kierowców

Pojazdy uprzywilejowane

Jak zachować się podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego? Czy pojazd wysyłający sygnały świetlne koloru żółtego jest pojazdem uprzywilejowanym?

Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Określenie pojazdu uprzywilejowanego obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:

 • jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • zespołu ratownictwa medycznego
 • Policji
 • jednostki ratownictwa chemicznego
 • Straży Granicznej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Służby Więziennej
 • Służby Ochrony Państwa
 • straży gminnych (miejskich)
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego
 • Służby Parku Narodowego
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego
 • Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową
 • Inspekcji Transportu Drogowego
 • innych jednostek, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 

Podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego każdy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd takiego pojazdu, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego należy:

 • na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany do zjechania jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany do zjechania jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu
 • na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany do zjechania jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani do zjechania jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu

 

Policja Zachodniopomorska przypomina, że zabronione jest korzystanie z utworzonej w powyższy sposób drogi przejazdu dla pojazdu uprzywilejowanego. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu dopiero po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego. Ponadto zabrania się także wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

              

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli. Kierujący takim pojazdem może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:

 • uczestniczy:
  • w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego
  • w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych
  • w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona
 • pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego
 • w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania

 

Zabrania się umieszczania w pojeździe lub na pojeździe urządzeń wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie.

Pojazdy wyposażone w żółte sygnały błyskowe NIE SĄ pojazdami uprzywilejowanymi.

 

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony