Dla kierowców

Jazda z przyczepą

Na polskich drogach coraz częściej można zauważyć kierujących pojazdami ciągnącymi przyczepy. Nie wszyscy wiedzą, że na kierujących zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego i przyczepy spoczywają dodatkowe ograniczenia wynikające z przepisów.

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym przyczepa jest to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. Zanim kierujący zdecyduje się na użytkowanie przyczepy, powinien sprawdzić czy przyczepę można dołączyć do pojazdu ciągnącego bez naruszenia przepisów.

Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:

 • samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t lub autobus nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego
 • samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%
 • motocykl lub motorower nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.

 

Należy pamiętać o tym, że  zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny wyłącznie z 2 pojazdów. Długość zespołu pojazdów również jest ściśle określona i nie może przekraczać 18,75m w przypadku zespołu 2 pojazdów oraz 22m w przypadku zespołu 3 pojazdów.

Wyjątek stanowi zespół pojazdów złożony z:

 • pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5m
 • motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka rowerowego i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m

Długości zespołów pojazdów nie dotyczą tramwajów. Pojazdy o wymiarach przekraczających wymiary dopuszczalne są pojazdami nienormatywnymi, a ich poruszanie po drogach jest ściśle określone odrębnymi przepisami.

Jazda z przyczepą zobowiązuje do przestrzegania innych ograniczeń prędkości, niż w przypadku samodzielnego pojazdu. Poruszanie się po autostradach, drogach ekspresowych lub drogach dwujezdniowych co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu ograniczona jest do 80 km/h, a na pozostałych drogach do 70 km/h.

Chcąc skorzystać z przyczepy, warto upewnić się czy posiadana przez nas kategoria prawa jazdy uprawnia nas do jazdy z tą przyczepą.

 

Kategoria B prawa jazdy stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania na terytorium Polski:

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy lekkiej (dopuszczalna masa całkowita poniżej 750 kg)
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy innej niż lekka, przy czym ciężar maksymalny zestawu może wynosić 3,5t, a rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może być większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu.
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250kg, rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może być większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu, a kierujący zdał część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (kod 96)
 • zespołem pojazdów złożonym z motoroweru lub czterokołowca i przyczepy
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lekkiej

Kategoria B+E prawa jazdy stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania na terytorium Polski:

 • zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy innej niż lekka, a dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 7000kg
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) innej niż lekka

 

Należy zwrócić szczególna uwagę  na fakt, że dopuszczalna masa całkowita to największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.

 

 

nadkom. Mateusz Mićko

WRD KWP w Szczecinie

Powrót na górę strony