Dla kierowców

Jazda po "Buspasach"

Co to są buspasy? Jak są oznaczone? Kto może poruszać się po buspasie i jakie wymagania trzeba spełnić?

Zgodnie z definicją buspas to wydzielony pas ruchu dla autobusów, który ma na celu usprawnienie funkcjonowania transportu zbiorowego, dzięki czemu ma on kursować zgodnie z rozkładem jazdy. Coraz częściej kierujący pojazdami samochodowymi po większych polskich miastach mogą spotkać się z pasami ruchu licznie oznaczonymi na nawierzchni znakami poziomymi P-22 „BUS”. Czy można swobodnie się po nich poruszać?

Buspas może być ustanowiony przez zarządcę drogi. Organy zarządzające ruchem na drogach określone zostały w art. 10 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, który stanowi, że generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych, marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich a starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Kompetencje wymienionych organów nie obejmują zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), gdyż na podstawie niniejszej ustawy zarządcą takich dróg jest prezydent miasta.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach określa w jaki sposób wyznacza się pasy przeznaczone dla ruchu autobusów. Znak pionowy D-11 „Początek pasa ruchu dla autobusów” stosuje się w celu oznaczenia początku pasa przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i umieszcza się obok jezdni w miejscu, od którego obowiązywać ma zakaz poruszania się po wyznaczonym pasie ruchu innych pojazdów. Na pasie ruchu przewidzianym dla autobusów dopuszcza się także ruch innych pojazdów. W takiej sytuacji na znaku pionowym pod napisem BUS umieszcza się napis określający rodzaj takich pojazdów np. TRAM(tramwaj), TAXI czy lub symbol roweru.

W celu potwierdzenia występowania takiego pasa na całym odcinku między skrzyżowaniami stosuje się znak pionowy D-12 „pas ruchu dla autobusów”. Ponadto pas ruchu dla autobusów dodatkowo oznacza się znakami poziomymi P-22 „BUS” oraz odpowiedni napis lub symbol dopuszczający ruch innych pojazdów.

Zgodnie z art. 148a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym do dnia 1 stycznia 2026 r. po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (powyższy przywilej nie dotyczy więc samochodów hybrydowych i wodorowych). Zarządca drogi może jednak uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami. Możliwość korzystania z buspasa przez np. motocyklistów czy użytkowników innych pojazdów zależy od ustaleń zarządcy danej drogi.

Jazda po wyznaczonym dla autobusów pasie ruchu pojazdem innym niż dopuszczalnym może wiązać się z karą grzywny w wysokości 100 złotych i 1 punkt karny.

Powrót na górę strony