Dla kierowców

Postępowanie w przypadku kolizji drogowej

Czy patrol policji musi być obecny przy zdarzeniu drogowym?

Z roku na rok po polskich drogach porusza się coraz więcej pojazdów, co oznacza, że każdy z nas może stać się uczestnikiem zdarzenia drogowego. Jak zachować się w takiej sytuacji i czy podczas każdego takiego zdarzenia niezbędny jest udział funkcjonariuszy policji?

Zdarzenie drogowe można zakwalifikować jako kolizję drogową albo wypadek drogowy. Zdarzenie, w którym powstały wyłącznie straty materialne określamy mianem kolizji drogowej. W takim przypadku uczestnicy zdarzenia nie są zobligowani do wezwania policji na miejsce.  Uczestnicy ruchu drogowego biorący udział w kolizji drogowej, którzy wspólnie uznają, że okoliczności zdarzenia jak i sam jego sprawca nie budzą wątpliwości, mogą samodzielnie zakończyć sprawę na miejscu. W takim przypadku strony sporządzają oświadczenie, które poszkodowany przedstawi ubezpieczycielowi, informując go o zaistniałym zdarzeniu.

Obowiązki spoczywające na kierujących pojazdami, które uczestniczyły w zdarzeniu drogowym określa art. 44 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym. Kierujący jest obowiązany:

  • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku
  • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego
  • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku

Jeżeli okoliczności zaistniałego zdarzenia nie są jednoznaczne, a ich ocena różni się pomiędzy uczestnikami, na miejsce można wezwać policję. Funkcjonariusze posiadają niezbędne doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje do rozstrzygania tego typu zdarzeń.

Jeżeli w wyniku zdarzenia drogowego jest osoba zabita albo ranna, kierujący pojazdem i inne osoby uczestniczące w zdarzeniu są obowiązane:

  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję
  • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku
  • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony