Dla kierowców

Przypadki zatrzymania prawa jazdy

Przypadki w których policjant dokona zatrzymania prawa jazdy:

 1. uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu (narkotyki, substancje psychoaktywne) – pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy bez terminu ważności – nie zezwala na dalszą jazdę;
 2. stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność  – pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni – dotyczy prawa jazdy wydanego za granicą;
 3. podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy– pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni – dotyczy prawa jazdy wydanego za granicą;
 4. gdy upłynął termin ważności prawa jazdy – pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni;
 5. gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy – pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy bez terminu ważności - nie zezwala na dalszą jazdę – dotyczy prawa jazdy wydanego za granicą;
 6. gdy wobec kierującego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami – pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy bez terminu ważności - nie zezwala na dalszą jazdę – dotyczy prawa jazdy wydanego za granicą;
 7. przekroczenie przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego – pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni;
 8. stwierdzenie braku zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym w zakresie wyposażenia w blokadę alkoholową, dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową – pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy bez terminu ważności - nie zezwala na dalszą jazdę;
 9. przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia (spowodowanie kolizji, także znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 30 km/h, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, niezachowanie ostrożności poza drogą publiczną);
 10. kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym – pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy uprawnia do kierowania w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania / 72 godziny w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium RP i posiadania prawa jazdy wydanego przez państwo inne niż RP;
 11. przewożenie osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy uprawnia do kierowania w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania / 72 godziny w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium RP i posiadania prawa jazdy wydanego przez państwo inne niż RP - przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich, o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące;
 12. ujawnienie, że kierowca wykonujący przewóz drogowy pojazdem wyposażonym w tachograf:
 1. wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,
 2. używa cudzej karty kierowcy, używa co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używa cudzej wykresówki, używa jednocześnie kilku wykresówek,
 3. korzysta z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,
 4. odłączył tachograf,

–  pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy uprawnia do kierowania w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania  / 72 godziny w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium RP i posiadania prawa jazdy wydanego przez państwo inne niż RP;

 1. uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów (np. spowodowanie wypadku drogowego lub kolizji drogowej, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, nieudzielnie pomocy ofierze wypadku drogowego, brak uprawnień do kierowania) - pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.

Policjant zatrzyma prawo jazdy wydane w Polsce w formie elektronicznej wydając za to stosowne pokwitowanie jednocześnie wskazując termin jego ważności umożliwiający dalszą jazdę lub zakazujący jej.

W przypadku kierowcy posługującego się prawem jazdy wydanym poza granicami RP policjant zatrzyma dokument fizycznie za pokwitowaniem, jednocześnie wskazując termin jego ważności umożliwiający dalszą jazdę lub zakazujący jej.

Zatrzymanie prawa jazdy wydanego w kraju następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców.

Zatrzymane prawo jazdy wydane przez państwo inne niż RP Policja przekazuje w ciągu 7 dniu według właściwości odpowiednio Sądowi, Prokuratorowi lub Staroście.

Jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż RP i kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na jej terytorium, prawo jazdy przekazuje się niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów. Starosta niezwłocznie przekazuje zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu, który je wydał.

Zawieszeniu ulegają uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano prawo jazdy. Osoby, których uprawnienia zostały zawieszone uznaje się za nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie i w okresie, w których uprawnienia te są zawieszone.

Powrót na górę strony