Dla kierowców

Przypadki zatrzymania dowodu rejestracyjnego

Kiedy policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu?

 

Przypadki w których policjant dokona zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego):

 1. stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
 1. zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, 
  –  policjant wyda pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny – nie zezwala
       na dalszą jazdę,
 2. zagraża porządkowi ruchu – policjant wyda pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny, może zezwolić na używanie pojazdu do 7 dni;
 3. narusza wymagania ochrony środowiska – policjant wyda pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny – nie zezwala na dalszą jazdę;
 1. stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo – policjant wyda pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny, może zezwolić na używanie pojazdu do 7 dni;
 2. stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną – policjant wyda pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny, może zezwolić na używanie pojazdu ważne do 7 dni;
 3. uzasadnionego przypuszczenia, że dane dotyczące dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zawarte w centralnej ewidencji pojazdów nie odpowiadają stanowi faktycznemu – policjant wyda pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny, może zezwolić na używanie pojazdu do 7 dni;
 4. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie (dotyczy pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ) – policjant wyda pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny – nie zezwala na dalszą jazdę – dotyczy tylko dowodu rejestracyjnego wydanego poza RP;
 5. uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu – policjant wyda pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny, może zezwolić na używanie pojazdu do 7 dni – dotyczy tylko dowodu rejestracyjnego wydanego poza RP;
 6. stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność – policjant wyda pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny, może zezwolić na używanie pojazdu do 7 dni – dotyczy tylko dowodu rejestracyjnego wydanego poza RP;
 7. uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) – policjant wyda pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny, może zezwolić na używanie pojazdu do 7 dni – dotyczy tylko dowodu rejestracyjnego wydanego poza RP.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) wydanego w kraju następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji pojazdów.

Po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i przekazaniu informacji o ustaniu tej przyczyny oraz okazaniu pokwitowania przez posiadacza zatrzymanego dowodu rejestracyjnego organowi, który go zatrzymał organ ten przekazuje do centralnej ewidencji pojazdów informację o zwrocie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

W przypadku kierowcy posługującego się dowodem rejestracyjnym wydanym poza granicami RP, policjant zatrzyma dokument fizycznie za pokwitowaniem, jednocześnie wskazując termin jego ważności umożliwiający dalszą jazdę lub zakazujący jej.

Zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) wydany przez państwo inne niż RP pozostawia się w jednostce Policji przez okres 7 dni (za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 5 i 8). Po upływie tego terminu dokument przekazywany jest przedstawicielstwu państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającego jego zatrzymanie. Zwrot zatrzymanego dokumentu określonego w pkt. 5 następuje po przedstawieniu potwierdzenia zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie. Jeżeli przed zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego umowa ta nie była zawarta, warunkiem zwrotu zatrzymanego dokumentu jest dodatkowo wniesienie opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w odrębnych przepisach.

Policjant zatrzyma profesjonalny dowód rejestracyjny* w przypadkach określonych w pkt 1, 6, 7 i 8. Policjant zatrzymuje również profesjonalny dowód rejestracyjny w przypadku korzystania z niego przez osobę do tego nieuprawnioną, oraz zatrzyma blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego w przypadku wykonywania jazdy testowej z niewypełnionym blankietem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego.

W przypadku zatrzymania profesjonalnego dowodu rejestracyjnego policjant wydaje pokwitowanie, może zezwolić na dalsze używanie pojazdu przez okres 24 godzin, określając warunki tego używania w pokwitowaniu (zezwolenie nie może być wydane w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a i c oraz korzystania z niego przez osobę do tego nieuprawnioną i jazdy testowej z niewypełnionym blankietem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego).

 

* profesjonalny dowód rejestracyjny – jest to dokument uprawniający do poruszania się pojazdom po drogach, wydawany instytutom badawczym i sprzedawcom samochodów, którzy oferują jazdy testowe. Podczas kontroli drogowej należy okazać go policjantowi wraz z wykazem jazd testowych; ważny jest przez 30 dni lub 6 miesięcy w przypadku jednostek badawczych.

 

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony