Dla pieszych

Ruch pieszych w kolumnie

Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.

Kolumna pieszych w wieku do 10 lat zobowiązana jest korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku kolumna obowiązana jest poruszać się poboczem. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, kolumna pieszych w wieku do 10 lat może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Kolumna idąca po poboczu lub jezdni jest obowiązana iść lewą stroną drogi.  Zabroniony jest ruch kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności.

Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać więcej niż 4 osoby, a w kolumnie wojskowej  6 osób, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:

  • pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:
  • pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu
  • ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu
  • w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m
  • światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.

W czasie mgły kolumna pieszych nie może poruszać się po jezdni. Zabrania się prowadzenia kolumny pieszych osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, a także osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Powrót na górę strony