Karta rowerowa

Karta rowerowa, jak ją zdobyć?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym rower to: pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h .

Aby kierować rowerem, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego dokumentu, ale i odpowiedni wiek. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Karta rowerowa nie jest wymagana od osoby powyżej 18 roku życia. Minimalny wiek uprawniający do samodzielnego poruszania się rowerem wynosi 10 lat. Dzieci poniżej 10 lat mogą kierować rowerem po drogach publicznych tylko pod opieką osoby dorosłej i mogą jeździć po chodniku, gdyż takie dziecko jest uznawane jako osoba piesza.

Karta rowerowa uprawnia także do kierowania pojazdem zaprzęgowym o ile osoba ukończyła 15 lat i do kierowania rowerem wieloosobowym lub wózkiem rowerowym przewożąc inną osobę, o ile osoba kierująca ukończyła 17 lat.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

  • osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat,

  • wykazała się niezbędnymi umiejętnościami w kierowaniu rowerem, odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Karta rowerowa wydawana jest nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna, a wydaje ją:

  • dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej,

  • dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań osobie innej niż uczeń szkoły podstawowej.

Egzamin na kartę rowerową obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna składa się z pytań testowych. Pytania dotyczą zagadnień z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, obsługi technicznej roweru i udzielania pierwszej pomocy. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na placu manewrowym i ma na celu sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze po torze przeszkód.

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego lub ośrodki szkolenia kierowców posiadające poświadczenie potwierdzające spełnianie określonych dodatkowych wymagań.

 

Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

  • nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego,

  • policjant lub policjant wstanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,

  • egzaminator,

  • instruktor.

Sprawdzenie takich umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Poruszając się rowerem na drodze publicznej, strefie zamieszkania lub strefie ruchu nie mając do tego uprawnień, podlegamy karze grzywny do 200 zł. Mandat karny mogą otrzymać osoby, które ukończyły 17 rok życia, ale jeszcze nie są pełnoletnie. Rowerzyści w wieku od 10 do 17 roku życia, za tego typu wykroczenie mogą odpowiadać przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich, a ewentualna odpowiedzialność finansowa spadnie na rodziców lub opiekunów prawnych.

Taryfikator mandatów przewiduje również kary dla nieodpowiedzialnych rowerzystów, którzy poruszają się po drogach publicznych będąc pod wpływem alkoholu. Za kierowanie rowerem w stanie po użyciu alkoholu tj. od 0,2 do 0,5 promila w organizmie jest 1000 zł grzywny, natomiast za jazdę w stanie nietrzeźwości tj. powyżej 0,5 promila kara wynosi 2500 zł. Dodatkowo za stworzenie zagrożenia w ruchu lądowym (np. spowodowanie kolizji), możemy zostać ukarani kwotą 1500 zł.

 

 

kom. Mateusz Mićko

WRD KWP Szczecin

Powrót na górę strony