Sprawdzanie punktów karnych

Sprawdzanie punktów karnych

SPRAWDZANIE PUNKTÓW KARNYCH W JEDNOSTKACH

 

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego na wniosek osoby wpisanej do ewidencji Policja udziela ustnej informacji lub wydaje zaświadczenie o dotyczących tej osoby naruszeniach wpisanych do ewidencji i przypisanych im punktach.

Sprawdzenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego można również dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.gov.pl po wcześniejszym uwierzytelnieniu profilem zaufanym e-PUAP, przy czym należy pamiętać, iż wydruk z ww. serwisu ma charakter jedynie informacyjny i nie jest dokumentem urzędowym.

Punkty za popełnione naruszenie w ruchu drogowym wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie. Jeżeli w sprawie o naruszenie w ruchu drogowym nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego stanowiącą dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego, punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się z ewidencji po upływie 1 roku od daty uiszczenia grzywny za naruszenie.

Powrót na górę strony