Warto wiedzieć

Warto wiedzieć: Blokada alkoholowa

 

1. Co to jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³;

Zgodnie z treścią art. 66 ustawy prawo o ruchu drogowym:

- pojazd silnikowy i pojazd szynowy może być wyposażony w blokadę alkoholową montowaną przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;

- kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się co 12 miesięcy; pierwsza kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się przed montażem urządzenia w pojeździe;

- producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza kalibrację blokady alkoholowej i wystawia dokument potwierdzający jej kalibrację.

Na podstawie art. 81 ustawy prd właściciel pojazdu jest obowiązany przedstawić go do badania technicznego. Niezależnie od badań okresowych, o których mowa w przepisach, pojazd wyposażony w blokadę alkoholową podlega dodatkowemu badaniu technicznemu. Badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową przeprowadza się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela, ważnego przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia.

 

2. Zakaz prowadzenia pojazdów a blokada alkoholowa

Zakaz prowadzenia pojazdów to jeden ze środków karnych określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Odgrywa znaczącą rolę w zwalczaniu przestępstw  w  komunikacji i zapobieganiu im. Środek ten pozwala na wyłączenie z ruchu osób, które nie powinny w nim uczestniczyć i stwarzają zagrożenie, a tym samym poprawia bezpieczeństwo.

Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do Kodeksu karnego wykonawczego art. 182a. W myśl tego artykułu sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego – zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zmianę na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Zmiana z „zakazu prowadzenia pojazdów” na „zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową” obarczona jest pewnymi warunkami:

- zakaz był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w wypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat oraz,

- postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie w okresie wykonywania zakazu uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Przepis umożliwia dopuszczenie do udziału w ruchu drogowym osób skazanych, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości. Przepis ten ma zastosowanie do zakazu orzeczonego za wykroczenie popełnione po użyciu alkoholu – do orzeczeń wydanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Istnieje możliwość ograniczenia zakazu prowadzenia pojazdów jeżeli pojazd jest niewyposażony w blokadę alkoholową po upływie określonego czasu:

- w wypadku zakazu orzeczonego na okres 6 miesięcy, niezbędne jest wykonywanie go przez okres co najmniej 3 miesięcy;

- w razie orzeczenia zakazu, na okres 1 roku, minimalny okres jego wykonania powinien wynosić 6 miesięcy;

- w przypadku orzeczonego obligatoryjnie zakazu, na okres 3 lat, niezbędne jest jego wykonywanie przez minimum 18 miesięcy;

- dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów trzeba wykonywać przez co najmniej 10 lat.

 

3.  Ograniczenia związane z blokadą alkoholową

            W ramach przeprowadzanej kontroli drogowej policjant dokona sprawdzenia kierującego oraz pojazdu w systemach informacyjnych, gdzie uzyska informację, iż kontrolowana przez niego osoba posiada wprowadzone ograniczenie uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową.

W dokumencie prawa jazdy, w polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się ograniczenie w korzystaniu z uprawnień do jazdy tylko pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową za pomocą oznaczenia kodowego: 69. Na kierowcy w takim wypadku ciąży obowiązek posiadania przy sobie okazywania na żądanie uprawnionego organu:

- zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową oraz;

- dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnienia przedstawiciela.

 

4.  Kary z niestosowanie się do przepisów dot. blokady alkoholowej

Policjant zatrzyma kierującemu prawo jazdy za pokwitowaniem, bez możliwości kontynuowania jazdy, w przypadku gdy podczas kontrolowania osób, która jest uprawniona do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową, stwierdzi, że pojazd, którym się porusza, nie został w nią wyposażony.

Podstawą do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem, z zakazem dalszej jazdy będzie także sytuacja, kiedy kierujący pomimo założenia w pojeździe w takiej blokady nie będzie posiadał przy sobie choćby jednego z dwóch wymaganych w takim przypadku dokumentów, tj. zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową albo dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela. W takim przypadku kierujący popełnia wykroczenie z art. 95 k.w. z związku z art. 38 ustawy prd.

Kierujący w związku z niestosowaniem się do orzeczonego przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową dopuszcza się przestępstwa z art. 244 k.k. Za to przestępstwo sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Należy pamiętać, że kierując w wyżej wymienionych sytuacjach, zasadne będzie usunięcie pojazdu z drogi w związku z przepisami wynikającymi z art. 130a ust. 1 pkt 6 ustawy prd, chyba że jest możliwość zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w pojeździe, posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

 

 

kom. Mateusz Mićko, WRD KWP Szczecin

Źródło: M.G., „Kwartalnik Policyjny”, nr 3-4/2021, CSP Legionowo.

Powrót na górę strony