Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 65, wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem", złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

 • w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 • w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

2. Organizator imprezy przesyła w terminie określonym w ust. 1 kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:

 • właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także
 • komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub
 • komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 • rodzaj i nazwę imprezy;
 • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

4. Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z zapisem art. 65b w ust. 5, organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje zezwolenie po:

 • zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
 • uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Mając powyższe na uwadze, należy dopełnić szczególnej staranności podczas współpracy z organem zarządzającym ruchem na drodze, albowiem samo przesłanie kopii wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego komendanta wojewódzkiego policji (art. 65b ust. 2 pkt 1 ustawy PRD) nie posiada delegacji prawnej do wszczęcia postępowania administracyjnego i procedowania w celu wydania opinii. Postępowanie rozpoczyna się z chwilą wystąpienia organu zarządzającego ruchem na drodze o wydanie opinii (art. 65b ust. 5 pkt 1 ustawy PRD)

Należy również zwrócić uwagę na obowiązki organizatora imprezy określone w art. 65a ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1. Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy.

2. Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić:

 • spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną;
 • pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
 • drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej;
 • warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych;
 • w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy;
 • środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
 • znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne
 • liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy
 • bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy

3. Organizator imprezy jest obowiązany:

 • uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
 • współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
 • uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy
 • stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy
 • dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy
 • sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący:
 • listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby
 • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją
 • rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich rozlokowania
 • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy
 • oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie
 • rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego
 • organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy
 • sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania
 • opracować regulamin oraz program imprezy;
 • ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
 • zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 3;
 • uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
 • uzyskać zgodę zarządcy drogi na udział w imprezie pojazdów samochodowych wyposażonych w opony z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi;
 • powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
 • na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
 • udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji lub innych podmiotów wymienionych w pkt 1, 2, 7 i 8, a także wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.

4. Bezpieczeństwo i porządek podczas imprez zapewnia Policja, z tym że jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio we współdziałaniu ze Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową lub z wojskowymi organami porządkowymi:

 • w czasie przygotowywania imprezy - opracowując własny plan zabezpieczenia imprezy
 • w czasie trwania imprezy:
 • wystawiając posterunki kierowania ruchem i blokady ruchu
 • pilotując, w razie potrzeby, przejazd lub przejście uczestników imprezy
 • organizując objazdy wynikające z przeprowadzonej imprezy na drodze
 • po zakończeniu imprezy - przywracając płynność ruchu na drodze.

Kopię wniosków wraz z dokumentami dotyczącymi imprezy oraz wnioski  przedkładane przez organ zarządzający ruchem na drodze do zaopiniowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie przesyła się do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie na adres 72-006 Mierzyn, ul. Welecka 2 lub składa osobiście w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego. Termin rozpatrywania wniosków nie przekracza z mocy prawa 14 dni i uzależniony jest od ilości realizowanych spraw, prowadzonych działań, dni wolnych od pracy, planowanych urlopów, itp.

Uwaga:
Wszelkich uzgodnień dotyczących współdziałania z policją, wynikających z art. 65a ustawy Prawo o ruchu drogowym dokonuje się z właściwym dla miejsca prowadzenia imprezy Komendantem Powiatowym / Miejskim Policji lub upoważnionym przez niego kierownikiem komórki organizacyjnej Policji (np. Sztabu Policji, Prewencji lub Ruchu Drogowego).

 

 

Powrót na górę strony