Sztab Policji

Struktura i zadania

Struktura organizacyjna Sztabu Policji

 

1. Zespół Operacji Policyjnych (tel. 47-78-18-040/18-041/18-042/18-043/18-044/18-045)
    - Koordynator ds. negocjacji policyjnych (tel. 47-78-18-041)
    - Koordynator ds. nieetatowych grup rozpoznawania minersko pirotechnicznego (tel. 47-78-18-045)
    - Koordynator ds. bezzałogowych statków powietrznych (tel. 47-78-18-040)

2. Sekcja Służby Dyżurnej (tel. 47-78-18-031 (kierownik) /27/30/32)

    - Koordynator ds. działań antykonfliktowych / obsługa systemów PRIM, SESPOL (tel. 47-78-18-032);

3. Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego  (tel. 47-78-15-850/18-051/18-052)

4. Sekcja Lotnictwa Policyjnego (tel. 47-78-15-858)
 

Do zadań Sztabu Policji KWP w Szczecinie między innymi należy:

 

  1. Sprawowanie nadzoru, analizowanie i dokonywanie oceny funkcjonowania służb dyżurnych w jednostkach organizacyjnych podległych KWP w Szczecinie;
  2. Rozpoznawanie zagrożeń bezpieczeństwa i obronności województwa oraz zagrożeń, wobec których niezbędne jest uruchomienie dodatkowych procedur postępowania i wprowadzenie wyższych stanów gotowości do działań w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i jednostkach podległych, ocena tych zagrożeń i wypracowywanie wniosków do działań;
  3. Opracowywanie prognoz, analiz i opinii dotyczących najważniejszych aspektów stanu bezpieczeństwa publicznego, oraz występujących na terenie województwa zagrożeń w porządku publicznym;
  4. Zapewnienie stałej gotowości do wykorzystania i bieżąca eksploatacja statków powietrznych pozostających w dyspozycji Komendanta;
  5. Nadzór nad organizacją funkcjonowaniem i doskonaleniem zawodowym nieetatowego oddziału prewencji Policji;
  6. Nadzór nad organizacją funkcjonowaniem i doskonaleniem zawodowym nieetatowych negocjatorów policyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  7. Koordynowanie, nadzorowanie i organizowanie realizacji zadań Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, bezzałogowych statków powietrznych Policji, Zespołu Antykonfliktowego;
  8. Wprowadzanie wymaganych danych statystycznych do policyjnych systemów informatycznych i sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i terminowością wprowadzanych danych przez jednostki Policji województwa zachodniopomorskiego.
Powrót na górę strony