Sztab Policji

Imprezy masowe

Policja realizując ustawowe obowiązki w zakresie ochrony zdrowa i życia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami na bezpieczeństwo i porządek publiczny, w miejscach publicznych i środkach komunikacji, a także wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, szczególnie starannie przygotowuje się do każdej z takich imprez i angażuje każdorazowo w te przedsięwzięcia poważne siły i środki własne.

Za istotne należy uznać kompetencje jakie ustawa przyznała organom gmin w zakresie udzielania zezwoleń na ich organizacje. Daje ona określone prerogatywy wojewodom, starostom, prezydentom miast, burmistrzom oraz wójtom. Rozpoczyna się to od wyrażania przez nich zgody (lub dezaprobaty) na przeprowadzenie określonych imprez (Rozdział 5), a kończy cofnięciem wydanego zezwolenia.

Policja nie jest jedynym podmiotem, który z mocy prawa jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek na imprezach masowych. Zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, konkretne obowiązki w tej sferze nałożono na organizatorów.

Powrót na górę strony