Sztab Policji

Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące organizację imprez masowych :

  • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej (Dz.U. 2009 nr 125 poz. 1039);
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485);
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.);
Powrót na górę strony