Sztab Policji

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi mogą odbywać się pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.
 

Organizacja imprez na drogach odbywa się na podstawie art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2003; Dz.U.Nr58;poz.515 z późniejszymi zmianami).
 

Obowiązki organizatora imprezy określono w art. 65a ww. ustawy.
 

Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, wydaje w drodze decyzji administracyjnej organ zarządzający ruchem na drodze. I tak organem zarządzającym ruchem na:

  •  drogach krajowych województwa zachodniopomorskiego jest Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie; ul. Bohaterów Warszawy 33; 70-340 Szczecin,
  • drogach wojewódzkich jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego lub posiadający upoważnienie Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego; ul. Korsarzy 34; 70-540 Szczecin,
  • drogach (ulicach) Szczecina Prezydent Miasta Szczecina lub posiadający upoważnienie Dyrektor zarządu Dróg i transportu Miejskiego; ul. Klonowica 5; 71-241 Szczecin,
  • drogach (ulicach) Koszalina Prezydent Miasta lub posiadający upoważnienie Dyrektor zarządu Dróg w Koszalinie; ul. Połczyńska 24,; 75-815 Koszalin,
  • na pozostałych drogach właściwy miejscowo starosta powiatowy.
     

Organ zarządzający ruchem wydaje zezwolenie po zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji. W przypadku organizacji imprez na terenie województwa zachodniopomorskiego właściwym jest Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie lub upoważniony Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie.

Powrót na górę strony