Sztab Policji

Podmioty uprawnione i zobowiązane

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późn. zm.);

"Art. 38. 1. Podmiotami uprawnionymi w zakresie swoich kompetencji do otrzymywania od Komendanta informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zwanymi dalej "podmiotami uprawnionymi", są:
1) Policja;
2) prokuratura;
3) sądy;
4) Straż Graniczna;
5) Państwowa Straż Pożarna;
6) Biuro Ochrony Rządu;
7) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) Żandarmeria Wojskowa;
9) straże gminne (miejskie);
10) organy administracji publicznej właściwe w sprawach wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
11) służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni;
12) związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym;
13) kluby sportowe;
14) organizatorzy masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej;
15) podmioty zarządzające rozgrywkami;
16) instytucje zagraniczne;
17) minister właściwy do spraw kultury fizycznej."

"Art. 39. 1. Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania Komendantowi informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zwanymi dalej "podmiotami zobowiązanymi", są podmioty, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1-15, oraz:
1) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz sądy, w których zapadło prawomocne orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie karą inną niż kara aresztu;
2) związki sportowe;
3) organizatorzy;
4) właściciele obiektów, na terenie których organizowane są masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej;
5) organizatorzy turystyki;
6) krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy."

 

Powrót na górę strony