Sztab Policji

Co należy wiedzieć o terroryzmie i jak się zachować w przypadku potencjalnego zagrożenia

W ramach prowadzonych działań edukacyjno-prewencyjnych, które mają na celu zminimalizowanie możliwości wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, prezentujemy kilka cennych informacji na ten temat. Informacja ta ma charakter wyłącznie edukacyjny. Jej celem jest uświadomienie wszystkim istoty zagrożeń, jakie niesie za sobą terroryzm oraz przygotowanie nas wszystkich do właściwego zachowania się w przypadku wystąpienia realnego niebezpieczeństwa ataku terrorystycznego.

WAŻNE!

Zmieniająca się sytuacja ekonomiczno-polityczna Polski, członkostwo w NATO i Unii Europejskiej oraz udział w misjach pokojowych, udział kontyngentu wojskowego RP w działaniach wojennych w Afganistanie i Iraku oraz pełnienie tzw. misji stabilizacyjnej w Iraku, powoduje konieczność zwrócenia baczniejszej uwagi na problematykę światowego terroryzmu.

Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za wspólne dobro.

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU

 

Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu: - zastraszenia,- przymuszenia, lub- okupu. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska.

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne, profesjonalnie przygotowywane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła aktom terroru.

Jedną z metod  ataków  terrorystycznych jest zamach bombowy. Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że jest to broń ślepa nie rozróżnia on "swoich" czy "obcych". Jego ofiarą może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu. Nie mają na to wpływu jego poglądy polityczne, religijne lub stan majątkowy. Ofiarą może stać się równie dobrze matka z dzieckiem na spacerze, czy też emeryt wychodzący z banku. W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego o podłożu ogólnie mówiąc politycznym, w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami przestępczymi!

Zamach bombowy niesie ze sobą negatywne skutki ale często zdarza się, że zanim nastąpi eksplozja bomba zostanie w taki lub inny sposób ujawniona. Tak więc specjaliści posługują się również terminem "incydent bombowy". Incydent bombowy - to sytuacja, stwarzająca zagrożenie życia lub zdrowia przez podłożenie lub groźbą podłożenia materiału lub urządzenia wybuchowego. Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych. Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć,

 

 

ZAPAMIĘTAJ!

 • Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną;
 • Ludzki organizm nie jest przystosowany do zjawisk, jakie towarzyszą wybuchowi i nie jest w  stanie zareagować na wybuch, akcja jest szybsza od reakcji;- Jeśli widzisz "bombę", to ona "widzi" też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.

 

SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Tak więc trzeba zwracać uwagę na to co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. na zakupach, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych (np. koncertach muzycznych) lub uroczystościach religijnych itp. miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób.

Zainteresowania i uwagi wymagają:

 • rzucające się w oczy lub po porostu nietypowe zachowania osób;
 • pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp.;
 • osoby wyglądające na obcokrajowców z państw wysokiego ryzyka;
 • osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku, o samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń;
 • należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze może być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.
 • o swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu. Straż Miejską lub Policję (telefony alarmowe na końcu).

 

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM

Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Zarządu Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w budynku użyteczności publicznej, tzn.: o zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować w pośpiechu z budynku, metra, lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne:

 • zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia.
 • Należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki.
 • Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić:
 • służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu;
 • administratorowi terenu, na którym zdarzenie ma miejsce;
 • Policji lub Straży Miejskiej.
 • Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca. Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:
 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot); o treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;
 • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia; - adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;
 • opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu;
 • Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia "bombowego"
 • Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo,
 • Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno- kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 • Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 • Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 • Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby" użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 • Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 • Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 • Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie 
   i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 • Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).
 • Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.

 

Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia "bomby":

 • Podczas działań, związanych z neutralizacją "bomby", zastosuj się do poleceń Policji.
 • Ciekawość może być niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących 
   w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.
 • W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie "ratuj" na siłę swojego samochodu - życie jest ważniejsze.- Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.

 

INFORMACJA NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH
999 - Pogotowie Ratunkowe,
998 - Straż Pożarna,
997 - Policja,
112 - telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych,
0 800 120 226 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne)

Powrót na górę strony