Cudzoziemcy

Rodzaje realizowanych spraw

Zespół do spraw cudzoziemców realizuje ustawowe zadania w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie w zakresie:

 1. Przygotowywania informacji o cudzoziemcach dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, dotyczących legalizacji pobytu w zakresie:
 • udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi  na pobyt czasowy (pobyt czasowy i pracę, pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, prowadzeniu działalności gospodarczej, kształcenia się na studiach, prowadzeniu badań naukowych itd.),
 • udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • nabycie obywatelstwa polskiego,
 • udzieleniu ochrony międzynarodowej,
 • zarejestrowania pobytu obywatela państw Unii Europejskiej i członka rodziny niebędącego obywatelem UE,
 • udzielenia wizy repatriacji.

Wszelkie formularze i informacje dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium RP dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców udsc.gov.pl oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie www.szczecin.uw.gov.pl.

 1. Przekazywanie na podstawie obowiązujących przepisów informacji Wojewodzie o cudzoziemcu ubiegającym się o zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy i pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego oraz członka państw Unii Europejskiej uwzględniając przede wszystkim okoliczności czy pobyt cudzoziemca na terytorium RP nie będzie stanowił zagrożenia dla  obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 2. Kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz współpraca z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w tym zakresie.
 3. Opracowywania i uaktualnianiu na podstawie aktualnych przepisów zasad postępowania wobec cudzoziemców naruszających obowiązujący porządek prawny na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji.
 4. Prowadzenia szkoleń dla funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z zakresu obowiązujących przepisów o cudzoziemcach.
Powrót na górę strony