Cudzoziemcy

Kontrola pobytu cudzoziemców na terenie RP

Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP

 1. Cudzoziemiec w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży oraz dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane.
 2. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą w celu usta-lenia stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących warunków wjazdu cudzoziemców na to terytorium i pobytu na nim organy Straży Granicznej i Policji.
 3. Szef Urzędu i wojewoda mogą prowadzić kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez te organy postępowań w sprawach cudzoziemców.
 4. Organy Służby Celnej mogą prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1, w ramach dokonywanych kontroli, na za-sadach i w trybie określonych w:
 • -  ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.27);
 • -  ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.28);
 • -  ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie  Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1203 oraz z 2015 r. poz. 1607);
 •  -   ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.29);
 •  -  ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) w związku z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1930).
 1. Organy administracji rządowej i samorządowej są obowiązane współdziałać z organami Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, Szefem Urzędu oraz wojewodą w zakresie dokonywania kontroli, o której mowa w art. 289.
 2. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza co naj-mniej dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, lub co najmniej dwóch upoważnionych pracowników Urzędu albo urzędu wojewódzkiego, zwanych dalej „pracownikami”.
 • -  kontrolę mogą przeprowadzać wspólnie funkcjonariusze i pracownicy, przy czym przeprowadzają ją co najmniej dwie osoby.
 • -   w siedzibie Urzędu albo urzędu wojewódzkiego kontrola może być przeprowadzana przez jednego pracownika.

 Kontrola może być przeprowadzona przez jednego funkcjonariusza, jeżeli w toku innych czynności służbowych przez niego wykonywanych zostały ujawnione okoliczności uzasadniające jej przeprowadzenie.

7. Funkcjonariusz przeprowadza kontrolę po okazaniu legitymacji służbowej lub znaku identyfikacyjnego.

 • Pracownik przeprowadza kontrolę po podaniu imienia i nazwiska oraz okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
 • Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

    -  określenie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;

    -  oznaczenie organu;

    -  datę i miejsce jego wystawienia;

    -  imię i nazwisko pracownika uprawnionego do przeprowadzenia kontroli;

    -  określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

    -  datę jego ważności;

    -  podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego przez nią 

       stanowiska.

 1.  W trakcie kontroli funkcjonariusz lub pracownik mogą żądać okazania:
 •  dokumentu podróży i dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 •   środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów:

     -  utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

     -  podróży powrotnej cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania,

     -  tranzytu cudzoziemca przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

 •   dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 2, zgodnie z prawem;
 •   dokumentów uprawniających cudzoziemca do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub powierzenia wykonywania pracy;
 •   dokumentów potwierdzających cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.  Cudzoziemiec poddany kontroli jest obowiązany okazać dokumenty, o których mowa w art. 293 pkt 1, 4 i 5, oraz środki finansowe albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem, o których mowa w art. 293 pkt 2 i 3, jeżeli są wymagane.

 •   Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy cudzoziemca, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu połączenia z rodziną do osoby, która uzyskała status uchodźcy.

10. Funkcjonariusz lub pracownik pobiera od cudzoziemca w toku kontroli odciski linii papilarnych w celu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 767/2008.

 •   Funkcjonariusz lub pracownik w celu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 767/2008, może pobrać od cudzoziemca w toku kontroli odciski linii papilarnych.
 •   Funkcjonariusz lub pracownik dokonuje sprawdzenia odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca w celu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 767/2008, w Wizowym Systemie Informacyjnym, a także w inny sposób umożliwiający ustalenie tożsamości cudzoziemca lub stwierdzenie autentyczności wizy Schengen.

 11.  Po przeprowadzeniu kontroli, w przypadku stwierdzenia, że pobyt cudzoziemca jest:

 •   niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobytu na tym terytorium, funkcjonariusz lub pracownik sporządza protokół kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 •   zgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobytu na tym terytorium:

     -  funkcjonariusz odnotowuje fakt przeprowadzenia kontroli w notatniku służbowym

        lub sporządza notatkę służbową,

     -  pracownik sporządza notatkę służbową.

 •  Organ Policji, Szef Urzędu, wojewoda lub organ Służby Celnej zawiadamia komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej właściwego do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu o stwierdzeniu, po przeprowadzeniu kontroli, że pobyt cudzoziemca jest niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobytu na tym terytorium.

 

 1. Protokół, o którym mowa w art. 296 ust. 1 pkt 1, zawiera:

    -  stopień, imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej funkcjonariusza lub imię i

       nazwisko pracownika oraz numer i datę wystawienia upoważnienia, nazwę organu,

       który wystawił upoważnienie;

   -  datę i miejsce sporządzenia protokołu;

   -  datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

   -  miejsce przeprowadzenia kontroli;

   -  imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo kontrolowanego cudzoziemca;

   -  miejsce pobytu i adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej

      Polskiej;

   -  opis okoliczności uzasadniających przeprowadzenie kontroli;

   -  opis skontrolowanych dokumentów z podaniem ich numeru, okresu ważności oraz

      nazwy organu, który je wydał;

   -  wynik kontroli;

   -  podpis funkcjonariusza lub pracownika sporządzającego protokół;

   -  podpis cudzoziemca lub adnotację o przyczynach jego braku;

   -  imię i nazwisko oraz podpis tłumacza, w przypadku gdy brał udział w

      przeprowadzaniu kontroli.

 •  Kopię protokołu wydaje się cudzoziemcowi.
 •   W przypadku gdy cudzoziemiec odmawia podpisania protokołu, pozostawia mu się odpis tego protokołu podpisany przez funkcjonariusza lub pracownika.

 

 1.  Notatka służbowa, o której mowa w art. 296 ust. 1 pkt 2, zawiera:
 • datę i miejsce sporządzenia notatki;
 • datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
 • imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo kontrolowanego cudzoziemca;
 • miejsce pobytu i adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wynik kontroli;
 • podpis funkcjonariusza lub pracownika sporządzającego notatkę;
 • imię i nazwisko tłumacza, w przypadku gdy brał udział w przeprowadzaniu kontroli.

Jednocześnie, zgodnie z regulacjami art. 6 ust.1 pkt.  a), b), i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice – kodeks graniczny Schengen ( Dz. Urz. UE L 77/1 z dnia 23 marca 2016r) obywatel państwa trzeciego chcąc przekroczyć legalnie granice Unii zobowiązany jest posiadać:

 • ważny dokument podróży uprawniający do przekroczenia granicy,
 • ważną wizę, jeżeli jest wymagana od obywatela danego kraju,
 • dokumenty uzasadniające okoliczności i cel pobytu,
 • środki finansowe w celu pokrycia kosztów pobytu.

Ponadto, w myśl art.6 ust.1 pkt d) i e) kodeksu granicznego Schengen cudzoziemiec ten nie 

 może  być osobą:

 • wobec której dokonano wpisu w Systemie Informacji Schengen w celu odmowy wjazdu,
 • uważaną za stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

 

Jednakże powyższe wymagania nie dotyczą obywateli państw trzecich, którzy mogą uzyskać zezwolenie na wjazd ze względów humanitarnych lub ze względów na interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe (art. 6 ust. 5 pkt c) kodeksu granicznego Schengen.

W przypadku cudzoziemców zatrzymanych za popełnienie wykroczenia lub przestępstwa, którzy jednocześnie naruszyli warunki pobytu, zasadnym jest również niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie właściwej placówki Straży Granicznej. Wynika to z faktu, że postępowania karne i administracyjne mogą toczyć się równolegle, a organy Straży Granicznej, w zależności od okoliczności, zobowiązane są do przeprowadzenia całej procedury administracyjnej związanej z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.  

Powrót na górę strony