Cudzoziemcy

Przepisy dotyczące cudzoziemców

Zespół ds. cudzoziemców realizuje zadania ustawowe w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie wynikające z następujących aktów prawnych:

 

  1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 13.06.2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176).
  3. Ustawa z dnia 14.07.2006.r o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zmianami,).
  4. Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz. U. z  2012 r. poz. 161.).
  5. Ustawa o repatriacji, z dnia 09 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1118).
  6. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 904).
  7. Ustawa o Policji ( Dz. U. z 1990r.  Nr 30, poz. 179)
Powrót na górę strony