Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zmianami) wpisuje się osobę, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ukończyła 21 lat;
 • ukończyła co najmniej gimnazjum lub 7, 8 klasową szkołę podstawową;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
 • posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

Do wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej należy dołączyć:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej;
 • oświadczenie wnioskodawcy:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;
 • orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia1997 r. o ochronie osób i mienia;
 • orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
 • dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia;
 • pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie – pracownik ochrony fizycznej, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

 

Informacja o opłacie za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w kwocie 17,- zł (słownie siedemnaście złotych) należy wnieść na następujący rachunek bankowy:

 

Urząd Miejski w Szczecinie,

Bank PKO BP S. A.

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej jest obowiązany do zawiadomienia właściwego komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania, tj.:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imię ojca i matki,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • informacje o pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością koncesjonowaną, lub prowadzeniu koncesjonowanej działalności gospodarczej jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, ze wskazaniem pełnionej funkcji oraz numeru koncesji przedsiębiorcy – jeżeli taki posiada.

Brak zawiadomienia właściwego komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji o zmianie danych objętych wpisem w wskazanym powyżej terminie skutkuje skreśleniem z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z art. 29 ust. 6 pkt 2 w zw. z art. 30 ustawy o ochronie osób i mienia.

Powrót na górę strony