Kwalifikowany Pracownik Zabezpieczenia Technicznego

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zmianami) wpisuje się osobę, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 par. 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

 

Do wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończenie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego albo przyuczenia do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;
 • oświadczenie wnioskodawcy:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;
 • orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia1997 r. o ochronie osób i mienia;
 • pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie – pracownik zabezpieczenia technicznego, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

 

Informacja o opłacie za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w kwocie 17,- zł (słownie siedemnaście złotych) należy wnieść na następujący rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Szczecinie,

Bank PKO BP S. A.

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego jest obowiązany do zawiadomienia właściwego komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania, tj.:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imię ojca i matki,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • informacje o pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością koncesjonowaną, lub prowadzeniu koncesjonowanej działalności gospodarczej jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, ze wskazaniem pełnionej funkcji oraz numeru koncesji przedsiębiorcy – jeżeli taki posiada.

Brak zawiadomienia właściwego komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji o zmianie danych objętych wpisem w wskazanym powyżej terminie skutkuje skreśleniem z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art. 29 ust. 7 pkt 2 w zw. z art. 30 ustawy o ochronie osób i mienia.

Powrót na górę strony