Dopuszczenie do posiadania broni

Wymagania dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w zakresie uzyskania dopuszczenia do posiadania broni.

 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. dopuszczenie do posiadania broni w celu ochrony osób i mienia odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 576 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 15 ust 1 wyżej wymienionej ustawy nie dopuszcza się do posiadania broni osób:

 1. niemających ukończonych 21 lat;
 2. z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 3. wykazujących istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 4. uzależnionych od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 5. nieposiadających miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. stanowiących zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

 • przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych oraz wewnętrznych służb ochrony, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ubiegających się lub posiadających dopuszczenie do posiadania broni, nie dotyczy obowiązek przedstawienia  orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji jeżeli posiadają orzeczenie lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, który występuje z wnioskiem o dopuszczenie do posiadania broni, jest obowiązany zdać przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Od egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno – Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Egzamin składa się z dwóch części:

 • teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni,
 • praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju.

Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:

 • znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
 • znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu składającego się z 10 pytań, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.

Zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenie części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni.

Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest  wykazanie się znajomością wyżej opisanych zagadnień oraz uzyskanie ze sprawdzianu strzeleckiego wyników przewidzianych dla danego rodzaju broni.

W przypadku niezdania części teoretycznej egzaminu zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu. W przypadku niezdania części praktycznej egzaminu egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.

Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia nie zdania egzaminu.

Przebieg egzaminu oraz jego wyniki dokumentowane są w protokole, którego integralnymi częściami są karty egzaminacyjne z teoretycznej i praktycznej części egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty w kwocie 600 złotych, a do egzaminu poprawkowego - 300 złotych, na konto:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

NBP O/O Szczecin

44 1010 1599 0025 0922 3100 0000

z adnotacją  „opłata za egzamin na broń”.

 

Do wniosku o dopuszczenie do posiadania broni w czasie wykonywania zadań  kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej należy dołączyć:

 • 1 fotografię o wymiarach 3x4 cm (popiersie),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia w wysokości 10 zł na konto:

Urząd Miasta Szczecina

Bank PKO BP S.A. Szczecin

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

z adnotacją  „za wydanie pozwolenia na broń”

 

 • w przypadku funkcjonariuszy służb mundurowych lub żołnierzy zwolnionych z egzaminu należy dołączyć aktualne zaświadczenie o czynnej służbie, zawierające informację dotyczącą przeszkolenia strzeleckiego.
Powrót na górę strony