Pozwolenia na broń

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni  i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic określa ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 284 z późn. zm.).

Zgodnie z powołaną wyżej  ustawą, pozwolenie na broń palną (w tym: broń palną bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową) wydaje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby. Komórką organizacyjną załatwiającą sprawy związane z pozwoleniami na broń w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jest Wydział Postępowań Administracyjnych. Zatem wszelkie podania (wnioski) o wydanie pozwolenia na broń palną winny być składane do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
ul. Bardzińska 1A
71-710 Szczecin

lub

Oddział Zamiejscowy WPA KWP w Szczecinie

ul. Krakusa i Wandy 11

75-950 Koszalin

e-mail: wpa@szczecin.policja.gov.pl

 

Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń palną powinna sporządzić podanie o wydanie pozwolenia na broń adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, wskazując w nim:

1.     cel, w jakim ma być wydane pozwolenie,

2.     rodzaj broni, o jaką się ubiega,

3.     liczbę egzemplarzy broni,

oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni (vide art. 10 ust.3 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 284 z późn. zm.).

Ponadto do wniosku należy dołączyć: 

1. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionego lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w art. 15 ust. 1  pkt 2-4 ustawy o broni i amunicji i potwierdzające, że może ona dysponować bronią (art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji).

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł. za wydanie pozwolenia, wpłaconej na konto Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin:

Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000).

3. Oświadczenie o miejscu stałego pobytu lub poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

4. Dokumenty potwierdzające występowanie ważnej przyczyny posiadania broni.

 

Za ważną przyczynę posiadania broni, uważa się w szczególności:

W przypadku broni palnej do celów łowieckich:

- posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

W przypadku broni palnej do ochrony osobistej:

- stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.

W przypadku broni palnej do celów sportowych:

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,

- posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni   i amunicji,

- posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego.

W przypadku broni palnej do celów kolekcjonerskich:

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. 

W przypadku broni palnej do celów rekonstrukcji historycznych:

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych,

- posiadanie zaświadczenia potwierdzającego czynny udział w działalności statutowej ww. stowarzyszenia. 

W przypadku broni palnej do celów pamiątkowych:

- udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia.

W przypadku broni do celów szkoleniowych:

- posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

 

EGZAMIN

Integralną częścią prowadzonego przez Policję postępowania w sprawie wydania pozwolenia na broń jest egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią. Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydawania pozwoleń na broń, a przeprowadza go komisja składająca się,  z co najmniej trzech członków.

W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych w skład komisji przeprowadzającej teoretyczną część egzaminu dodatkowo może wchodzić osoba posiadająca kwalifikacje, co najmniej instruktora strzelectwa sportowego. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego kwalifikacje instruktora wyszkolenia strzeleckiego, a w sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych - z udziałem członka komisji posiadającego kwalifikacje, co najmniej instruktora strzelectwa sportowego.

Egzamin składa się z dwóch części:

- teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni,

- praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju.

Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:

- znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni   i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,

- znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, a warunkiem jego zdania jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie 10 pytań.

Zakres praktycznej części egzaminu, obejmuje:

 • sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni,
 • postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz
 • przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

W przypadku niezdania egzaminu:

1) części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,
2) części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.

Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej, niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu.

Obowiązują następujące stawki odpłatności za egzamin w sprawie wydania pozwolenia na broń w celach:

1) ochrony osobistej - 500 zł,
2) sportowych - 800 zł,
3) kolekcjonerskich - 1150 zł,
4) pamiątkowych - 550 zł,
5) szkoleniowych - 1000 zł,
6) innych - 600 zł.

Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.

Od egzaminu, o którym mowa powyżej, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego – w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony.

5. W celu otrzymania legitymacji posiadacza broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, bądź Europejskiej Karty Broni palnej, należy przedłożyć 1 zdjęcie formatu : 3x4 cm.

Organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi  ważną przyczynę posiadania broni.

 

ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO NABYCIA BRONI

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.

Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości  17 zł. Opłatę należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 

z dopiskiem "za wydanie pozwolenia na broń".

Nabywca broni  jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni  palnej pozbawionej cech użytkowych - dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej  cech użytkowych.

 

NABYCIE BRONI

Broń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej można nabyć w dwojaki sposób:

 • zawierając umowę kupna - sprzedaży z osobą posiadającą pozwolenie na broń,
 • dokonując zakupu w koncesjonowanym podmiocie gospodarczym prowadzącym obrót bronią i amunicją.

PRZYWÓZ  BRONI Z ZAGRANICY

Przywóz broni i amunicji, z państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przez obywateli polskich wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, o których mowa powyżej, przekraczając zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji. Organ ten niezwłocznie przekazuje informacje zawarte w zgłoszeniu właściwemu organowi Policji.

Jeżeli osoby te nie posiadają pozwolenia na broń, są obowiązane niezwłocznie złożyć przywożoną broń  i amunicję do depozytu właściwego organu celnego, a także, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu.
 

WYWÓZ BRONI ZA GRANICĘ

Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego organu Policji. Powyższego  przepisu nie stosuje się w przypadku  wydania Europejskiej  Karty Broni Palnej, uprawniającej  do wwozu broni na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA POSIADANEJ BRONI

Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Broń  w liczbie powyżej 50 egzemplarzy i amunicję do niej przechowuje się w pomieszczeniu wyposażonym dodatkowo w następujące zabezpieczenia:

- gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg oraz koc gaśniczy;

- drzwi spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627, plombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych; dopuszcza się drzwi obite blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie przynajmniej na jeden zamek, co najmniej o klasie "7" według normy PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę, co najmniej w klasie "5" według normy PN-EN 12320;

- okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o średnicy drutu 2,5 mm oraz zamocowaną na stałe w murze krata wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub z płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie ma nie przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż szyb kuloodpornych klasy co najmniej BR 1 według normy PN-EN 1063 lub równoważnej, albo o zwiększonej odporności na włamanie, co najmniej klasy P4A według normy PN-EN 356, bez możliwości otwierania;

- zabezpieczenie systemem sygnalizacji włamania i napadu spełniającym wymagania co najmniej normy PN-EN 50131-1 z transmisją sygnału alarmu do uzbrojenia stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur; pomieszczenie niewyposażone w tę sygnalizację obejmuje się całodobową uzbrojoną ochroną.

Podmioty posiadające broń i amunicję oraz osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, które uzyskały pozwolenie na broń wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do powyższych wymogów:

- w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

- z dniem uzyskania nowego pozwolenia na broń według celu (np. łowiecki, sportowy) jakiego do tej pory strona nie posiadała  - w przypadku uzyskania nowego pozwolenia na broń wydanego po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

Do czasu upływu terminu na dostosowanie warunków przechowywania broni i amunicji do wymogów określonych w  rozporządzeniu, osoby posiadające pozwolenie na broń palną i amunicję, są obowiązane przechowywać ją w kasetach metalowych na trwale przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane.

ORGAN POLICJI COFA LUB MOŻE COFNĄĆ POZWOLENIE NA BROŃ, JEŻELI ZACHODZĄ PRZESŁANKI OKREŚLONE W ART. 18 USTAWY O BRONI I AMUNICJI.

 

ODMOWA WYDANIA POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ

Pozwolenia na broń NIE WYDAJE SIĘ osobom:

 • niemającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich)
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
 • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
  • przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która naruszyła:

 • warunki określone w pozwoleniu na broń (ograniczenie lub wykluczenie możliwości noszenia broni)
 • obowiązek rejestracji broni (w terminie 5 dni od daty nabycia broni)
 • obowiązek zawiadomienia o utracie broni (niezwłocznie nie później niż 24 godziny od daty stwierdzenia utraty)
 • obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu (14 dni od daty zmiany miejsca stałego pobytu)
 • zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia (w sposób uniemożliwiający dostęp do broni i amunicji osobie nieuprawnionej do jej posiadania).

Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, której cofnięto pozwolenie na broń z uwagi przemieszczanie się z rozładowaną bronią albo noszenie broni znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo  środka zastępczego.

Właściwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie zdała egzaminu, z przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią, jak również osobie, która nie przedstawiła orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, wydanego przez upoważnionego lekarza i psychologa, potwierdzających zdolność do dysponowania bronią.

 

COFNIĘCIE POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:

 • nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń (ograniczenie lub wykluczenie możliwości noszenia broni i amunicji);
 • należy do osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej; wykazujących istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;  nieposiadających miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; stanowiących  zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
 • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
  • przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
 • naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni (niezwłocznie jednak nie później niż 24 godziny od stwierdzenia utraty)
 • przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo  środka zastępczego.

Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania  lub w  przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:

 • obowiązku rejestracji broni (5 dni od daty nabycia broni)
 • obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, potwierdzających zdolność do dysponowania bronią
 • obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu (w terminie 14 dni od daty zmiany miejsca stałego pobytu);
 • zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji ;
 • wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę;
 • zasady, stanowiącej,  iż palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach
 • zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej (broni odpowiadającej celom łowieckim i  broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych)

Cofnięcie pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni oraz unieważnienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

POZWOLENIA NA BROŃ NA OKAZICIELA (ŚWIADECTWO BRONI)

ŚWIADECTWO BRONI MOŻE BYĆ WYDANE:

1) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

2) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

3) podmiotom prowadzącym strzelnicę,

4) szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony,

5) podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych,

6) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu,

7) podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych.

Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Podmioty wskazane wyżej, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję na zasadach określonych  w art. 12 ust 2 i art. 14 ustawy o broni i amunicji albo wynajmować broń od Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

DOPUSZCZENIE DO PRACY Z BRONIĄ (STRZELNICE, LOK, ITP.)

Osoby fizyczne mogą posługiwać się bronią podmiotów posiadających świadectwo broni, przy wykonywaniu zadań wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w art 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.

Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy w rozumieniu odrębnych przepisów, ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.

Osoby, o których mowa w poprzednim akapicie (zawodnicy, trenerzy itd.), są zwolnione z egzaminu w zakresie broni sportowej określonego w art. 16 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, jeśli zdały taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ Policji.

Legalność posiadania broni przez osoby zatrudnione przez podmioty dysponujące świadectwem broni, potwierdza się w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Powrót na górę strony