Pozwolenia na broń

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe związane z pozwoleniami na broń:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Jedynym sposobem uiszczenia należnej opłaty skarbowej jest jej wpłata na rachunek:

Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

lub wniesienie jej bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Szczecinie.

 

Stawki opłaty skarbowej związane z pozwoleniami na broń: 

 • za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni - 17 zł
 • za wydanie legitymacji posiadacza broni, świadectwa broni np. w związku ze zniszczeniem poprzedniego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność – 17 zł,
 • od wydanej decyzji innej niż wymienione w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej, 
  co do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego - 10 zł,
 • od wydanego pozwolenia na broń udzielonego:
 • osobie fizycznej - 242 zł
 • osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - 1193 zł
 • za wydanie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych – 82 zł
 • za wydanie Europejskiej karty broni palnej – 105 zł
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł 

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień znajduje się ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

Powrót na górę strony