Pozwolenia na broń

Depozyt broni palnej - informacje ogólne

Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni.

Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie.

Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. z 2004 r. poz. 1609) - wynosi 1 % opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania broni od każdego egzemplarza broni (według stanu na dzień 12.06.2019 r. jest to kwota 2,42 zł za dobę za sztukę broni).

Opłata ta pobierana jest po okresie 1 (jednego) roku od dnia przyjęcia broni i amunicji do depozytu, a jej ostateczne rozliczenie następuje z chwilą zakończenia deponowania broni. 

Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu.

W przypadku zabezpieczenia broni i amunicji przez jednostkę Policji, koszty z tytułu deponowania broni i amunicji w depozycie ponosi Policja.

Z chwilą zmiany podstawy przechowywania broni i amunicji w depozycie organu Policji, koszty związane z ich deponowaniem przechodzą na właściciela lub uprawnionego do podejmowania decyzji w przedmiocie zdeponowanej broni i amunicji (opłata naliczana jest po okresie 1 roku od dnia zmiany podstawy)

Osoba składająca broń i amunicję do depozytu (z wyjątkiem znalazcy tej broni lub amunicji) może:

  • wyrazić zgodę  na ich zniszczenie (do protokołu przyjęcia broni i amunicji)
  • złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji
  • złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa

Osoba, która złożyła broń do depozyt, ma prawo dostępu do niej w celu okazania osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz w celu oceny stanu technicznego broni, po uzgodnieniu terminu z jednostką deponującą - termin należy uzgodnić telefonicznie pod numerami: 91 82 16 281 lub 91 82 16 286.

Jednostka deponująca ma prawo – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208 poz. 1537 z późniejszymi zmianami) do wezwania uprawnionego (właściciel broni lub spadkobierca, itp.) do odbioru broni i amunicji z depozytu lub też do zadysponowania w inny sposób określony przepisami prawa.

Wezwanie to stanowi podstawę do przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją niepodjętego depozytu - likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu 3 (trzech) lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru (zbycia lub zadysponowania) uprawnionemu.

Likwidacją niepodjętego depozytu jest przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa, dlatego też w przypadku upływu terminu, o którym mowa wyżej, organ deponujący broń stanowiącą własność uprawnionego wystąpi do właściwego Sądu o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu.

UWAGA: stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu nie uchyla skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu określonych w odrębnych przepisach (w tym przypadku opłaty za deponowanie broni w depozycie organu Policji, która w przypadku stwierdzenia likwidacji niepodjętego depozytu naliczana będzie Z POMINIĘCIEM rocznego nieodpłatnego okresu deponowania broni).

 

Powrót na górę strony