Pozwolenia na broń

Przepisy dotyczące pozwoleń na broń

PRZEPISY DOTYCZĄCE BRONI zawarte są między innymi w niżej wymienionych aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 284, ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r.  , poz. 234  ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1756 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. 2014 poz. 1224),
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego (Dz. U. z 2000 r. , poz. 390 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. 2015 poz. 2210),
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2013 r.  poz. 447 ze zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2011  r., w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. U. z 2011 r. ,poz. 1140),
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września  2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej (Dz. U. z 2011 r. , poz. 1222),
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i umieszczania broni w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. z 2004 r. , poz. 1609),
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej / Dz. U. z 2011 r. ,poz. 1221 ze zm./,
   
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej (Dz. U. z 2011 r. ,poz. 1220),
   

Wykaz aktów prawnych aktualny na dzień 06.09.2019 r.

Powrót na górę strony